Lokale politikere i Lørenskog stemmer ned Dammyrveien!

Losby Bruks plan for å bygge en nesten fire kilometer lang skogsbilvei øst for Elvåga ved Dammyrveien vil bli det største tekniske inngrepet i Østmarka på veldig mange år. Det er dokumentert betydelige naturverdier langs veitraseen, både naturtyper og rødlistearter. Her ligger bl.a. en stor og viktig spillplass for storfugl.

Heldigvis har lokale politikere i Lørenskog nektet å følge anbefaling fra kommunedirektøren Ragnar Christoffersen om å gi tillatelse til veien.

På kommunestyremøtet 15. mai vedtok kommunestyret at skogeierens søknad ikke godkjennes, og konkluderte med:

«Etableringen av skogsbilveien vil være et for omfattende, permanent inngrep i naturen og landskapet i dette området. Det vil bli flere skjæringer og fyllinger langs veistrekningen, og det er planlagt flere snuplasser og møteplasser, slik at anlegget vil få stor nærvirkning. En vei inn i dette området vil etter kommunens skjønn ha svært negative konsekvenser for det kuperte landskapet. Hensynet til naturen og landskapet i dette området veier tyngre enn hensynet til landbrukets behov for skogsbilvei.»

Naturvernforbundet i Lørenskog var svært fornøyd med kommunestyrets avgjørelse. Sammen med Østmarkas Venner har Naturvernforbundet i Lørenskog, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus samlet 8300 underskrifter mot veien, som er i strid med kommunedelplan for naturmangfold. Målet for naturmangfoldplanen er å få kunnskap og oversikt for å gjøre gode og riktige valg for arealbruk og utbyggingstiltak, og for å utarbeide et arealregnskap. 

Vi mener at det ikke skal bygges et nytt veianlegg for transport av tømmer på vogntog i Østmarka, men heller velger et annet alternativ, for eks. opprust/forlenge en eksisterende vei som Knuttjernveien.