Lokalpolitikere diskuterte vilje til vern før valget

Det var stort engasjement blant politikerne som diskuterte natur- og kulturvern på det åpne folkemøtet i Sandvika i slutten av august.

Kari Balke Øiseth holdt åpningsinnlegg på vegne av Naturvernforbundet i BærumHalvor Igesund
Kari Balke Øiseth holdt åpningsinnlegg på vegne av Naturvernforbundet i Bærum

Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Lokallag av Fortidsminneforeningen arrangerte onsdag 30.8. et åpent folkemøte med lokalpolitikerne på Kunnskapssenteret i Sandvika. 

Leder for Naturvernforbundet i Bærum, Kari Balke Øiseth fremhevet at lokalpolitikerne har et stort ansvar når FNs naturavtale skal etterleves. Vi er midt i en naturkrise der nærmere 5000 arter tilsvarende 20 prosent står oppført på den norske rødlista, og står i fare for å dø ut. Bærum har en unik natur og derfor et ekstra ansvar for å ta vare på naturen. 

Styreleder i Bærum Lokallag av Fortidsminneforeningen, Elisabeth Blichfeldt mener at arealdisponering er sentralt for vern eller ikke vern, men pekte på flere eksempler der kulturminner går tapt ved utbyggingsprosjekter i kommunen. 

Fine formuleringer om vern av natur og kultur i partiprogrammene

De fleste partiene har fine formuleringer om vern av natur og kultur i sine partiprogrammer. Hovedtema for møtet var derfor: Hvordan vil partiene faktisk stille seg til vern av natur og kultur når politikken skal gjennomføres i praksis? 

Politikerne som deltok: Bård Rane (Rødt), Kjell Ole Heggland (Pp), Yngvild Wolden Staver (Sp), Kjersti Marie Stensrud (SV), Jan Mauritz Thalberg Jr. (Frp), Eirik Trygve Bøe (Venstre), Nikki Schei (MDG), Reidar Kleppe (Ap), Elisabeth Hegg Gjølme (H)

Noen poeng fra partienes åpningsinnlegg

 • Rødt ønsker å gi naturen en selvstendig juridisk status, og vil stoppe all utbygging på jordbruksland. 30 prosent av marka skal vernes, og partiet arbeider for en sammenhengende kyststi. Kulturvern ivaretas best ved at gamle bygninger tas i bruk.
 • Pensjonistpartiet har stort sett støttet Naturvernforbundets syn i kommunestyret, med unntak av utbygging på Godthaab. Partiet er ellers svært kritisk til byvekstavtalen som de mener fremtvinger alt for mye vekst langs transportknutepunktene. Avtalen bør reforhandles!
 • Senterpartiet var opptatt av rødlistede arter, Oslofjorden, ålegras, kantsoner, åpning av bekker, bekjempelse av fremmede arter, verning av matjord og kulturminner. Plan- og bygningsloven er vår viktigste naturvernlov, og må brukes aktivt i kommunene.
 • SV var opptatt av biologisk mangfold, og nevnte arealnøytralitet som et grunnleggende prinsipp. Partiet ønsker mer vern og nevnte Lysakerelva og bekkeåpninger/restaurering. Partiet ønsker en restriktiv arealpolitikk.
 • Frp ønsker å ta i bruk naturen, bevare grønne lunger og legge til rette for stier. Partiet er ikke mest glad i vern og forbud, men nevnte også at Bærum har mange unike naturtyper.
 • Venstre påpekte at møtets tema var nettopp partiets kjernesaker! Spesielt ble nevnt Lysakerelva, Tanumplatået, bekkeåpninger og vern av Oslofjorden.  Venstre har i siste periode fremmet forslag om vern av rødlistede arter, men ikke fått gjennomslag for dette hos Høyre og Frp. Partiet er også opptatt av å verne viktige kulturminner i Sandvika.
 • MDG var opptatt av å sette av nok midler til vern. Partiet vil jobbe for å oppfylle FNs bærekraftsmål, men mener at Ap og Høyre bryter med dette. MDG vil arbeide for å fjerne gummigranulater fra fotballbaner. Partiet mener at Bærum har mye å gå på og nevner blant annet Sabinas rangering av landets kommuner der Bærum ligger helt nede på 153. plass når det gjelder naturvern.
 • Arbeiderpartiet mener at partiet nå kan kalles et klima- og miljøparti. Saker som ble nevnt spesielt: Lysaker, Løkkeåsen, arealregnskap og sikring av leveområder for rødlistearter. Partiet vil vektlegge klima og miljø ved innkjøp og vil ha utslippsfrie byggeplasser og sirkulærøkonomi.
 • Høyre ønsker å ha både vekst og vern. Det er utpekt fire områder som skal ta mye av veksten, og de vil sammen med øvrige partier bare ha en moderat vekst langs T-banen. Partiet har en nullvisjon for tap av matjord, og nevnte at partiet har sagt nei til flere utbyggingsforslag og at noen områder er blitt tilbakeført til natur og landbruksområder. Høyre mener det er frimodig av Venstre og MDG å ta æren for mange miljøseire, mens det i praksis er Høyre som har ført kommunen i en grønnere retning.

Mange spørsmål fra salen

I siste del av møtet var ordet fritt, og mange fra salen stilte spørsmål til politikerne. Det er ikke verken hensiktsmessig eller mulig å referere alt, men her er noen utvalgte spørsmål og svar:

Hva tenker politikerne om etterlevelse av FNs naturavtale? Vi er i ferd med å miste selve livsgrunnlaget vårt.

 • Rødt: Plan- og bygningsloven må endres i henhold til naturavtalen.
 • MDG: Naturen er den aller svakeste part og mangler en egen stemme.
 • Høyre: Vi ønsker ikke å bygge ned natur, men det finnes flere hensyn som må tas. Angående vern av strandsonen, så er vi opptatt av lokalt selvstyre og frivillighet.
 • Venstre: Vi gikk til valg på å ta vare på naturen. Vi må slutte å bygge ned natur.

Alle sier at de vil redde Oslofjorden, men er det noen forskjell på hva partiene vil gjøre?

 • Rødt ønsker å regulere småbåter/fritidsbåter og motorisert ferdsel på fjorden.
 • MDG oppfatter at partiene er ganske samstemte, men noen trenger å være prosjektleder for arbeidet.
 • AP: Vi vil hindre gummigranulatene å nå ut i fjorden. Overvann ved flom fører forurensning ut i fjorden, og det er et problem som må løses. Det er også viktig å få til et samarbeid mellom kommunene langs fjorden.
 • SV: Det er et problem at overskuddsmasser i samferdselsprosjekter dumpes ut i fjorden.
 • Høyre kom med et stikk til Ap som sitter i regjering, angående statens medvirkning til å løse problemene i fjorden. 
 • Frp påpekte at det er viktig å ikke slippe gummigranulater ut i fjorden. Det er et problem at det ikke finnes brukbare miljøvennlige alternativ.

Naturvernforbundets egen Bente Tovik ledet møtet med stødig hånd.

Politikere fra 9 partier som stilte til debatt før valgetHalvor Igesund
Politikerne som stilte til debatt før valget
Åpent folkemøte med 9 partier som debatterte vern av natur og kulturHalvor Igesund
Åpent folkemøte med 9 partier som debatterte vern av natur og kultur