Løvenskiold dømt til å gi miljøinformasjon

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har vunnet en knusende seier over Løvenskiold: I en helt fersk avgjørelse fra Klagenemnda for miljøinformasjon er godseieren pålagt å utlevere etterspurt miljøinformasjon innen 30 dager. På alle punkter fikk naturvernerne medhold.

Saken, som har versert mellom partene i snaue tre år, dreier seg om tilgang til kartfestet informasjon om hvor den biologisk viktige gammel-skogen finnes på eiendommen, og hvilke deler av denne som er gitt noen form for sikring. For Naturvernforbundet dreier den seg også om våre rettigheter til å medvirke i saker som angår natur og miljø, og ikke bare registrere de katastrofale virkningene av skogbrukets framferd.

– Med dette vedtaket vil vi kunne komme på forskudd med vårt arbeid for å redde de siste gammelskogene og eventyrskogene i Marka, sier Gjermund Andersen, daglig leder i NOA. – Vi vil kunne avdekke hvilke miljøverdier som er uten beskyttelse og få igangsatt registreringer der dette mangler.

I en annen sak om miljøinformasjon mellom partene, har NOA gjort krav på å få planene for vinterens tømmerdrifter på forhånd. Denne saken vil også gå til klagenemnda, dersom ikke godseieren gjør retrett.

– Det må jo være i alles interesse at de forvaltningsavgjørelser som fattes, tas på et best mulig grunnlag. Slik situasjonen er nå, kan verdifull skog hogges uten forutgående kartlegging av biologiske verdier, og uten medvirkning fra naturvern- og friluftslivs­interessene, sier Andersen, som gjentatte ganger har måttet stoppe hogster i verdifulle områder. Det er ofte bare tilfeldigheter som avgjør om hogsten oppdages i tide.

Systemet for skogsdrift i Marka skjer etter næringsbestemmelsene i skogloven. Selv om planene skal godkjennes, er det skogbrukets næringsinteresser som står i fokus, også i landets viktigste friluftsområde. Markaorganisasjonene kjemper nå for en endring av dette, slik at skogbruket underlegges den nye Markaloven, og dennes formål om å ta vare på opplevelsesverdiene.

Mer informasjon:
Daglig leder i NOA, Gjermund Andersen, mobil 9522 6402

Les mer:
Dommen i klagenemnda
Omtale i Aften

Relaterte saker:
Naturvernforbundet stoppet hogst i Nordmarka