Markadokumenter

I april 1986 ba Miljøverndepartementet kommunene om å gi Marka planbeskyttelse i henhold til Plan- og bygningsloven. Departementet kom med et konkret forslag til markagrense og hvilke planbestemmelser som burde gjelde innenfor grensen. Marka ligger innenfor 5 fylker og 19 kommuner. Det foreligger et oversiktskart som viser markagrensen i alle kommunene. Dette kartet ble satt opp i 1996 og skal kunne fås ved henvendelse til kommunene.

Miljøverndepartementet utga 3. april 1986 Retningslinjer for planbehandling av Marka. Videre har vi Stortingsmelding nr. 39 om friluftsliv der det blant annet heter ”Område av verdi for friluftsliv skal sikrast slik at det fremjar miljøvennlig ferdsel, opphald og hausting, og at naturgrunnlaget blir teke vare på.” Er det et område som har verdi for friluftslivet, så må det jo være Marka.

Tross ovennevnte styringsdokumenter fra overordnede myndigheter er det gjennom årene fra tid til annen kommet forslag om både enkelttiltak i Marka og bygging i Markas randsone. Men motstanden mot å røre ved Markas verdier er stor og har så stor oppslutning at bortsett fra noen få mindre unntak så ligger Marka der inntakt.

Marka blir neppe varig sikret før vi får en egen markalov. Etter mange års nøling er det en viss mulighet for at en slik lov kan komme innen overskuelig fremtid.

Oppdatert 2006.06.22.