Markaloven og Markagrensa

Markaloven ble etter lang kamp vedtatt i 2009, til stor glede for artsmangfold og friluftsliv. Loven har som formål å “fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.”

At Markagrensa ble fastsatt i loven var et av kravene NOA fremmet allerede før arbeidet med Markaloven startet, og arealet i dag omfatter rundt 1.700 km2. Vi fikk også gjennomslag for en vernehjemmel for Eventyrskogene, og loven bidrar med dette til å sikre områder av stor betydning for friluftsliv. Loven gir et generelt bygge- og anleggsforbud for alle tiltak i Marka som strider mot formålet, men det er gitt kommunene adgang til å lage egne kommunedelplaner for delområder, for eksempel Maridalen og Sørkedalen. Det er også gitt adgang til å gi ulike tillatelser eller dispensasjoner, “dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt”.
Videre ble det fastsatt at alle klager på vedtak, uansett type og uansett hvilken kommune, skal gå til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, slik at praktiseringen av loven og forvaltningen blir uavhengig av næringspolitiske- og lokale ønsker. I tillegg angir loven begrensninger for motorisert ferdsel, og gir miljøverndepartementet anledning til å oppnevne et råd for Markasaker (Markarådet).
Imidlertid unngikk skogbruket at deres virksomhet ble regulert gjennom Markaloven, og Naturvernforbundet mener stadig at loven også bør omfatte skogbruket. 

I det store og hele er NOA godt fornøyd med loven, men, ingen lov er bedre enn den praksisen som fester seg i de første årene etter at loven har blitt gjort gjeldende. Derfor kan ikke loven bli en sovepute, og NOA jobber fremdeles aktivt med å sikre at loven får den verdien den var ment å få.

Som Erik Sture Larre tydelig påpekte allerede i 1986: ”Hvis vi vil bevare Marka, må vi nødvendigvis si nei til de som angriper den.”


Se hele Markaloven her.