Masseturisme og endring av skog truer Ekeberg

Reguleringsarbeidet på Ekeberg er delt i to planer. Skulpturparkforslaget innebærer et svært alvorlig angrep på skogsområdet nord på Ekeberg. Men også i skogteiger lenger sør og på sletta er det foreslått tiltak som er lite naturvennlige – i planen for den såkalte Ekeberg by- og idrettspark. NOA kan ikke akseptere at slettearealer omgjøres til parkeringsplasser for turistbusser til skulpturparken, og går sterkt imot omregulering av skogsområder til park og bebyggelse. Andre tiltak støttes av NOA. Les høringsuttalelsen og se bilder fra området.

NOAs holdning til noen av tiltakene:

Omregulering fra natur til park
NOA går mot slike omreguleringer.

Flerbrukshall
NOA går mot flerbrukshall i skogen. Gymsal kan bygges på eksisterende tomt, evt. ta litt av grassletta.

Barnehage
NOA støtter barnehage, men ikke mer enn 4 avdelinger.

Utvidelse P-plass syd for Ekeberg-hallen
NOA støtter forslaget delvis, forutsatt at andre p-plasser legges ned samtidig/først.

Flytting rodestasjon
NOA støtter forslaget, forutsatt ingen påviste biologiske verdier.

Inngjerdet beite
NOA går mot inngjerding og beite, da dette er et rikt naturområde, særlig i vest, og stiene er mye brukt av turgåere. Tiltaket er ikke i overensstemmelse med anbefalingene for lokalitet 1252 i ”Naturverdier på Ekeberg”.

Fornminnepark
Delvis støtte. Fornminner bør kunne synliggjøres i en naturkontekst. Området bør reguleres til natur (NA) med kultur som hensynssone. Det må imidlertid ikke gjøres inngrep i lokalitet 1251 eller 30 m fra denne slik ”Naturverdier på Ekeberg” anbefaler.

Skileik
Støttes, men tilpassing til natur – som en del av skileikens leke- og læringsmiljø.

Sykkelbane
NOA går mot slik tilrettelegging.

Frisbeebane
Bør nedlegges, er til sjenanse for allmennhetens bruk av området.

Crickettbane
Har NOAs støtte.

Cricket-klubbhus
Støttes, dersom det legges sammen med annen bebyggelse på vestsiden av veien. Plassert på østsiden går NOA mot tiltaket.

Kunstgressbane
NOA går mot etablering av nok en kunstgressbane i området.

Rundløype
NOA er skeptisk, men dersom den anlegges må den få maksimal tilpassing til terreng og vegetasjon. Ingen rigid breddefastsettelse eller linjeføring. Gamle trær må ikke felles for dette tiltaket.

Tilrettelegging for skulpturpark
NOA aksepterer ikke at allmennhetens friområder ofres på turismens alter.

Ny tilførselsvei ved campingplassen
Aksepteres ikke.

Oppstillingsplass for turistbusser
Aksepteres ikke.

Rekreasjon på Ekeberg
Rik løvskog bak Ekeberg skole.
Vakkert og viktig tre på Ekebergsletta.
Ekorn i granskog på Ekeberg
Kveldsstemning i granskog på Ekebergsletta
Nok plen på Ekeberg.
Rik sumpskog med maurtue
Skogen bak skolen med maurtue.
Ungskog bør tynnes, gamle graner må stå
Vei og p- plass for turistbusser foreslås her.

Se flere bilder fra planområdet: www.oslobilder.info