Matematikk – 5. klasse

Addisjon og subtraksjon av brøk

Utstyr: Pinner, kniver.

Område: Nærområdet. Ei slette, idrettsplass e.l. er bra.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Lage brøkmengder/tegne brøker i sanden, i snøen i leira e.l. Dele inn i større eller mindre brøker. Jobbe parvis og legge sammen/trekke ifra de brøkene man har.

Lage store brøktegninger i snøen. Gå inn i brøken; bo inne i en ½, flytte til hun som er i ¼-delen, osv. Alle som har rød jakke skal fortest mulig finne den brøkmengden som er ¼, de med svarte skoreimer skal i ½-huset osv.

Lage en «brøk-by». Legg sammen brøkene i ei «brøkgate». Hva må man gjøre da? Jo, bygge om husene slik at det blir lik nevner hos alle husene. Legge sammen alle «brøkhusene» i hele «brøkbyen». osv.

Bruke fotballbanen: Hele banen er 1/1, midtlinja deler bane i ½ osv. Gå brøkene. Lage ballspill der det gjelder å få ballen i 1/3-feltet, i 2/5-feltet osv. Ved kampslutt; legg sammen de brøkene man har truffet i.

«Kappe land»: To og to om hver sin sirkel som tegnes på bakken. Litt bløt mark med lite gress er ypperlig. Hver elev velger hver sin halvdel, som gis et navn på et land. Så gjelder det med en kniv å kappe en bit av den andres land. Kniven må stå i bakken for å få gyldig treff. Del landet langs den streken der kniveggen går. Okkuper den ene delen. Slik blir motstanderens land mindre og mindre. Inntil du feiler med kniven, og det bir hans tur til å kaste…. Omgangen er over når det ikke er mer land å dele. Alt er tatt. NB! Den som kaster, må stå i sitt land. Legg inn brøkoppgaver underveis.

Fra Friluftsrådenes landsforbund

Geometri – Arealberegning

Utstyr: Kvadratmeterplater 1 x 1 meter. Tau.

Område: Større flater, f. eks. idrettsbane, skolegården, vegger osv.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Lag kvadratmeterplater og bruk disse til å måle opp større flater. Hvor mange ganger kan jeg plassere plata på arealet? Hvis ønskelig kan man lage større plater; 2-kvadratmeterplater osv. Store flater kan også måles ved hjelp av tau der man har merket av f. eks. 10 meter. Oppdeling av flater gjøres greit ved å bruke en stor presenning, stort plaststykke e.l. Disse er lette å brette i to, fire osv.

Fra Friluftsrådenes landsforbund

Geometri – Koordinatsystem – Koordinatspillet

Utstyr: Kjepper, pinner, steiner, kart, snø.

Område: Nærområdet.

Årstid: Hele året.

Gjennomføring: Se på ulike kart. Hvordan er koordinat-systemene laget? Tegn et koordinatsystem på svart-hvit-versjonen av kartet før du går ut. Gå så til parkområdet som er tegnet inn på kartet.

Gå langs koordinatlinjene. Det kan være spennende å prøve å følge linjene ut i terrenget; gå over stokk og stein. Plasser elever på bestemte referansepunkter. Oppgi koordinater i terrenget som elevene skal gå til.

KOORDINATSPILLET

Lag store koordinatsystem i snø, i sand, i leire o.l. Jobb parvis og lag «koordinatspill». Eks. Gir den ene eleven den andre som oppgave å treffe i rute (3,4). Han får kaste så lenge han treffer. Så bytter de. Telle antall treff.

Kan også bruke to terninger: En elev kaster terningene og roper til de andre hvor de skal løpe og plassere seg i det store koordinatsystemet. Dette kan også være en konkurranse mellom to lag. Den som først får alle sine plassert på rett plass, har vunnet.

Her bør det følge med en svart-hvit utskrift-versjon av kartet!

Fritt etter: Friluftsrådenes Landsforbund

Salten Friluftsråd

2000