Merknad til detaljregulering Godthaab

Naturvernforbundet i Bærum har tidligere varslet vår motstand mot at det i hele tatt settes i gang planarbeid for denne eiendommen.

Merknad: DETALJREGULERINGSPLAN FOR GODTHAAB
GAMLE RINGERIKSVEI 148, BÆRUM KOMMUNE
ArkivsakID 21/9622 og planID 2021022

Naturvernforbundet i Bærum har tidligere varslet vår motstand mot at det i hele tatt settes i gang planarbeid for eiendommen.

Når reguleringsplan nå er utarbeidet vil vi gi vår fulle støtte til uttalelsen fra Bærums kommunes avdeling Park Landbruk Natur og Kulturvern, datert 6.2.2023, der kortversjonen er at de ber om at planforslaget stoppes, eller reduseres for å unngå irreversibel skade på naturmangfold. Hele den vestlige delen av formål bolig/tjenesteyting endres til grønnstruktur – naturområde.

Les hele merknaden her