Merknad til varsel om utvidelse av planområde for områderegulering av Fossum – arkivsak 12/19619

Bærum kommune

Områdeutvikling 

1304 Sandvika

                                                                                                                                                                                                                                     Bekkestua, 14. august 2014

Vi tror at utvidelsen av planområdet med Fossumveien og deler av Griniveien vil gi en lokalt bedre trafikkavvikling for både kjørende, gående og syklende. Redusert støy og trafikksikring vil trolig også bli noe bedre. Men med et anslag på opp til 2000 nye boenheter er vi svært usikre på om denne utvidelsen vil klare å ta unna kødannelsen til Griniveien og Vollsveien. Dagens Fossum-beboere kjører hovedsakelig bil og det kan antas at med ytterlig 1.5 km ekstra veilengde fra nytt boligområde vil den omfattende daglige bilbruken fortsette. Med sin geografiske plassering vil uansett Fossum forbli en bilbasert satellitt medmindre det settes i verk tiltak som tvinger folk til å reise kollektivt.

Samtidig er det for oss høyst uklart hvordan Bærum kommune tenker seg å håndtere hele trafikkøkningen fra Fossum og inn på veiene mot Oslo, Lysaker og Sandvika, selv med opprustet kollektivtilbud fra Fossum. En stor økning i trafikkmengden vil i stor grad påvirke hele trafikkflyten fra vest til øst og fra nord til syd på et allerede sterkt belastet veinett. Det er også helt klart at de som bor på Bærums Verk og i Lommedalen og som benytter Griniveien vil rammes av den betydelig trafikkøkningen fra Fossum. I et forsøk på å løse problemene på Fossum skyver man problemene over på beboere i andre deler av Bærum og Oslo Vest.

Vi etterlyser en helhetsmodell for hvordan kommunen tenker seg å løse de store trafikale utfordringene i Østre Bærum og Oslo vest som følge av Fossumutbyggingen fordi vi ikke kan se at de lokale tiltakene, som en utvidelse av planområdet innebærer, vil bety noen reel forbedring av det totale trafikkbildet. 

            Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

              Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                         Anne Gøril Aas (sign.)

        Leder Naturvernforbundet Bærum                                            Styremedlem/saksbehandler

Oppdatert 2014.08.15.