Merknader til Balders vei 31 – detaljregulering. Ny atkomst til Avløs driftsbase

Naturvernforbundet i Bærum har sammen med Bærum Natur- og Friluftsråd gått sammen om en uttalelse om den nye adkomsten til vognhall på Avløs stasjon.

Vi har vært bekymret for at veien bygges for nært opp til Øverlandselva, som har rikt fugleliv, og dessuten virker visuelt forstyrrende. Akkurat her går elva i et trangt parti, og det er bratte elvekanter, så en vei for tett på vil ødelegge noe av miljøkvalitetene ved elva.

 

Til

Bærum kommune

Områdeutvikling

post@baerum.kommune.no                                                                               Bekkestua, 31.08.2012

Merknader til varsel om planoppstart: Balders vei 31 – detaljregulering. Ny atkomst til Avløs driftsbase

Vi viser til varsel av 19.06.2012

Bærum natur og friluftsråd er primært bekymret for at naturen langs Øverlandselva vil bli skadet av en vei som berører elveskråningen.  Elva går i en dyp kløft, er bevokst med noen høye trær og ellers ”uryddige busker” og annen vegetasjon som gjør området til et eldorado for småfugl samt annet vilt som måtte ha overlevd urbaniseringen av elvedraget.  Kommunen har nylig åpnet en flott del av turveien mellom Sandvika og Øverland på motsatt side av der inngrepet vil komme for ny driftsvei.  Dersom elveskråningen blir berørt, vil det i sterk grad ødelegge for alt det Natur og idrett har lagt opp til med den nye turveien av opplevelser av vill, vakker og spennende natur.  Dette gjelder så vel synsinntrykk som motorstøy fra det vi antar blir tunge kjøretøy til driftsbasen.

Vi har også merket oss at NVE er bekymret for at skråningen kan rase ut på grunn av den nye veien.  BNF mener at ras på grunn av anlegg og bruk av veien, må absolutt unngås.  Veien må heller ikke føre til at salt snø blir brøytet ut mot elva.  Elva må heller ikke bli utsatt for andre former for forurensing.  Vegetasjonen i elveskråningen må ikke bli berørt og i størst mulig grad inngå som skjerm mellom turveien med elva og den nye driftsveien.

Nesveien er en meget smal lokalvei.  Ikke minst er den gamle brua over Øverlandselva en farlig flaskehals for møtende biler.  Dette gjelder spesielt vinterstid og når veien trafikkeres av busser.  Mer tungtransport vil øke problemene.  Den nye turveien krysser i dag Nesveien i plan.  Alt dette betyr at ved etablering av ny driftsvei, må det gjøres noe med den gamle brua, evt, kreve at det bygges ny bru og at fotgjengere, syklister og turgåere langs elva sikres på en god måte.  Ved bygging av ny bru, bør turveien føres fram under brua.

Hilsen

Bærum Natur- og Friluftsråd                          Naturvernforbundet i Bærum

Rigmor Arnkværn, leder                                  Bjørn Kåre Salvesen, leder

Kopi:

Haslum Vel og Avløs Vel

Oslo og omland friluftsråd

Oppdatert 2012.10.15.