Merknader til detaljregulering for Presteveien 4-6, planID 2015023

Bærum Natur- og Friluftsråd , Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Elveforum har følgende merknader til Planbeskrivelse til detaljregulering Presteveien 4-6:

 Bærum kommune

post@baerum.kommune.no  

Kopi:

                                                                                                       Bekkestua 23. oktober 2016

Høring / offentlig ettersyn – detaljregulering for Presteveien 4-6, planID 2015023

Innledning

Naturverdier som forbrukes går til fortjeneste til enkeltpersoner/marginale befolkningsgrupper, mens regningen går til oss alle.  Dette var et av målene for fagseminaret om naturforholdet i Bærum som Naturvernforbundet i Bærum arrangerte 11. oktober i år.  Vi vil minne utbyggere, politikere og kommuneadministrasjonen om det påhviler dem et ansvar for å hindre ytterligere nedbygging av det som vi har igjen av sårbar natur og blågrønne verdier.

Bærum Natur- og Friluftsråd , Naturvernforbundet i Bærum  og Bærum Elveforum har følgende merknader til Planbeskrivelse til detaljregulering  Presteveien 4-6:

Varig fredet

Øverlandselva – som alle vassdrag i Bærum kommune – er et varig fredet vassdrag. Stortinget har utarbeidet nasjonale retningslinjer for inngrep i fredete vassdrag. Hverken dette faktum eller retningslinjene er reflektert i Planbeskrivelsen, ei heller i ”Bestemmelser til detaljregulering for Presteveien 4-6, planid 2015023” som Bærum kommune har utarbeidet.

De nasjonale mål for forvaltningen av de vernede vassdrag er gitt ved Stortingets behandling av verneplanene for vassdrag, bl.a. i Innst. S. nr 10 (1980-81). Det er satt opp en rekke retningslinjer, blant annet:

  • unngå inngrep som reduserer verdien for landskaps-bilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø,
  • sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner

Øverlandselva tilhører forvaltningsklasse 1, Klasse 1: Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som har eller kan få stor betydning for friluftsliv. Inngrep som er til skade for pedagogiske verdier, friluftslivsverdier, herunder fiske og framkommelighet i og langs vannstrengen, eller opplevelsesverdier, bør unngås.

Bærum kommune har ansvar for at retningslinjene blir fulgt opp.

Overvann

Forslagsstiller skriver at “Overvann har innenfor hele planområdet naturlig avrenning til Øverlandselva. Det er etter planleggers vurdering ikke behov for fordrøyningsanlegg.” En betydelig del av arealet vil bli bygget med tette flater (tak, vei, parkeringsplasser).

Vi er inne i en periode med store klimaendringer. I alle regulerings- og byggeplaner krever Bærum kommune at overvann skal fordrøyes på egen grunn. Tiltak (eller mangel på tiltak) som øker flommene nedstrøms, kan ikke aksepteres.

Turvei og byggeforbudsone

I Kommuneplanens arealdel § 11.3  Turveier står det at ”I alle plan- og byggesaker skal turveier og stier/smett/snarveier søkes ivaretatt, jf. plankart og Bærum kommunes kartdatabase”

Det står også at ”Minimumsbredde på turdrag er 30 meter.”

I paragraf § 11.34 står det ”I byggeforbudssonene langs vann, elvestrekninger, bekker og dammer med årssikker vannføring, er det ikke er tillatt å sette i verk tiltak, jf pbl § 1-8.” Byggeforbudssonen skal måles fra elve- eller bekkekant.

Elvekanten skal måles fra grensen for tiårsflommen

Elvekanten skal fastlegges ut fra vassdragets vannstand ved det som betegnes som tiårsflommen.

Det å legge tiårsflommen til grunn ved definisjonen av begrepet vassdrag ble foreslått av Vassdragslovutvalget i NOU 1994: 12 Lov om vassdrag og grunnvann, jf. blant annet kapittel 33 Merknader til de enkelte paragrafer, s. 495. Olje- og energidepartementet behandlet spørsmålet i Ot.prp. nr. 39 (1998–99) Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven), kapittel 7 Lovens virkeområde og definisjoner og kapittel 26 Merknader til de enkelte bestemmelser.)

Kartgrunnlaget i Planforslaget gir ikke tilstrekkelig informasjon til å kontrollere at forslagsstiller har målt vegetasjonssonen og byggeforbudssonen ut fra elvekanten lagt langs tiårsflommens grense. Til slutt i merknadene viser vi et foto fra flommen 6. august i år, tatt langs turveien på høyre side av Øverlandselva. Omtrent fra denne vannstanden skal vegetasjonssonen, byggeforbudsonen og bredden på turveien måles.

På side 24 i Planbeskrivelsen står det at ” Vegetasjonssonen på 10 meter og byggeforbudssonen på 20 meter fra elva overholdes. Det tillates at adkomstveien og noe areal til nedkjøring p-kjeller ligger innenfor 20meterssonen”.

Blir turveien ivaretatt?

Det står ikke noe om at turveien ivaretas. Det er viktig at eksisterende vegetasjon i turdraget ikke ødelegges. Kommunens forvaltningspraksis skal følges.

BioFokus

På side 36 står det ” BioFokus vurderer at det er uproblematisk å anlegge vei ned mot husbebyggelsen nærmere elva enn 20 meter så lenge den eksisterende trevegetasjonen ikke røres.” Det er kritikkverdig at BioFokus ikke har satt seg inn i Kommuneplanens bestemmelser hva byggeforbudsone og turvei angår.

Privatisering av offentlig rom

Vi er spesielt bekymret for at en tett bebyggelse med så lite utearealer vil føre til en form for privatisering av det lille som er igjen av grøntstruktur langs elva. Hvis de skisserte byggeplanene blir gjennomført med to  husrekker på hevet terreng mot vest, blir turveien liggende i en trang og mørk korridor mellom elven og garasjeanlegget.  Den unike opplevelsen av å gå i en villmark midt i Bærum, vil få et alvorlig brudd.

Det underbygger vår merknad om at denne flotte turveien mellom Marka og Sandvika ikke blir ivaretatt. Vi minner igjen om turveidragenes betydning for folkehelsen, og at strekningen langs Øverlandselva fra Bærumsveien, under Presteveien og ned til brua ved Blomsterkroken er særlig attraktiv med rik vegetasjon, nærhet til vannet og en følelse av uberørt natur.

Våre hovedanliggender

Det kan ikke aksepteres at

  • bredden på turdraget reduseres til under 20 m
  • byggeforbudssonen brytes 
  • turveien ikke blir ivaretatt
  • det er tvil om at byggeforbudsonen, vegetasjonssonen og turdragets bredde er satt ut fra elvebredden tilsvarende tiårsflommens grense
  • overvann ikke fordrøyes på egen grunn
  • forslagsstiller ikke har satt seg inn i rikspolitiske retningslinjer for varig fredete vassdrag
  • forslagsstiller ikke i tilstrekkelig grad følger kommunens bestemmelser om detaljregulering
  • Bærum kommune tilsynelatende ikke følger opp retningslinjene for varig fredete vassdrag

Hilsen

Rigmor Arnkværn

Bjørg Petra Brekke

Bo Wingård

Leder Bærum Natur- og Friluftsråd

Leder Naturvernforbundet i Bærum

Leder Bærum Elveforum

Oppdatert 2016.10.23.