Merknader til detaljregulering Fornebu brygge – detaljregulering. Plan-ID 2021-014

Naturvernforbundet (NiB) har e´n særlig merknad til detaljregulering Fornebu brygge;
kalkkollen (i felt GP24) mellom dagens sykkelsti og p-plassen mot sjøflyhavna. Bilde av
kollen følger nederst i høringsuttalelsen vår, som du kan lese her.