Merknader til detaljregulering Lakseberget og prinsipper for utvikling av Sandvika sjøfront i Sandviksbukta. arkivsakID 17/1465

Naturvernforbundet (NiB) kan ikke se at det er noe å bevare på landsiden av Lakseberget. Vi
synes det vil være fint med en forbedret sti – en kyststi – langsmed veien og fjorden mellom
Sandvika og Sjøholmen basert på overskuddsmasser fra infrastrukturarbeider i nærheten. Slik
sett er en utfylling en ypperlig mulighet til å forbedre tilgjengeligheten fjordlangs. Les hele uttallelse her.