Merknader til forslag om felling av gran i parken ved Tjernsrudtjern

Ikke hugg ned grantrærne i Tjernsrudparken! Her er Narturvernforbundet i Bærum og Tjernsrudsmyras Venner helt på linje: Kommunen må ikke fjerne granskogen. Tjernsrudtjern og området rundt er en nasjonalt viktig naturtype, og helt avhengig av at tilsiget fra Tjernsrudparken ikke forstyrres. Tjernsrudparken er det lille som er igjen av nedslagsfeltet til Stabekken/Skallumbekken. En svært varsom uttyning  kan være nødvendig, men gamle og døende trær er viktige biotoper for parkens og tjernets rike naturmangfold.

Bærum kommune                                                                                                             Bekkestua, 10. oktober 2012

Park og idrett

1304 Sandvika

Merknader til forslag om felling av gran i parken ved Tjernsrudtjern

Vi takker for epost av 21. september 2012. Vi har følgende merknader til Natur og idretts ønsker om å utføre trefelling ved Tjernsrudtjern vinteren 2012/2013.

I kommunens orientering og forslag står det blant annet: Området inntil Tjernsrudtjern er klassifisert som nasjonalt viktig (A-lokalitet) i naturdatabasen. Dette skyldes hovedsakelig funn av en mengde rødlistearter, herav både sumparter og fugler.

Utover det å fjerne et par grantrær i kanten mot dammen, så skal kantvegetasjon ikke berøres.

Hele området som det foreslås å hugge i drenerer til Tjernsrudtjern. Et inngrep av det omfang som det legges opp til vil i betydelig grad endre nedbørfeltet til Tjernsrudtjern, både hva angår hydrologi og biologi. Det er derfor viktig at denne siste lille rest av tjernets opprinnelige nedbørsfelt med sitt betydelige naturmangfold blir underlagt en svært skånsom skjøtsel. Det er etter vår oppfatning betenkelig å forvalte området som en naturpark/parkskog med naturlig vegetasjon i våtmarksområdet rundt dammen, slik det står i forslaget. Skjøtselen av en naturpark/parkskog må nødvendigvis bli en annen enn skjøtselen av et artsrikt naturområde som Tjernsrudtjern og området omkring faktisk er. Ordet «park» mener vi gir feil assosiasjoner for dette området.

Videre siterer vi fra orienteringen/forslaget: Ut fra en totalvurdering mener Natur og idrett at det beste vil være å ta ut all gammel gran i en operasjon. Dette kan virke litt voldsomt, men vil være best for området på lang sikt. Da slipper en å gå inn i området i flere omganger, og det er lettere å ta ut tømmer og kvist fra området.

Vi frykter at konsekvensene av dette forslaget vil være svært negative for Tjernsrudtjern. Områdets karakter og naturgrunnlag vil endres dramatisk.  Kommunen ønsker en kostnadseffektiv uttynning. Vi reagerer på at en forsiktig skjøtsel av nedbørfeltet skal ofres på effektivitetens alter.

Som kommunen selv riktignok påpeker, vil fjerning av grantrærne medføre oppslag av løvtrær. Det må tynnes i oppslaget slik at man får frem løvtrær som ønskes, hevdes det. For det første vil det ta mange år å få frem løvtrær som i sin velde kan erstatte de store grantrærne. For det andre blir artsmangfoldet redusert. Vi gjentar at Tjernsrudtjern og dets omgivelser helt vil endre karakter både faktisk og historisk om alle de gamle grantrærne fjernes.

Vi har forståelse for at kommunen ønsker at gamle og råtne trær som står i fare for å knekke eller velte i vinden skal fjernes. Men dette må gjøres på en måte som kun i liten grad forringer områdets naturverdier, slik som Jarmyras Venner i sine bemerkninger har redegjort for.

I noen grad kan det være nødvendig å fjerne store grantrær som vokser nær turveiene. Mange opplever at området kan virke truende i den mørke årstiden. En viss uttynning kan bøte på dette.

Vi tar gjerne imot invitasjonen om en felles befaring etter at svarfristen er ute. 

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                      

Leder                                                                           Bo Wingård (sign.)    

                                                                                    Styremedlem og saksbehandler

CC: Jarmyras Venner, jamagott@start.no

Oppdatert 2012.10.15.