Merknader til forslag til planprogram for Ballerud-Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22 – områderegulering. Arkivsak ID 15/142742

NiB mener at området som foreslås utbygget, tilsammen 123,6 dekar, må anses som et knutepunktområde. Dette stiller store krav til gode gang- og sykkelveier. To rødlistearter må ivaretas , Bekkestubekken bes åpnet, kalklindskogen tett inntil feltet må beskyttes .

Bærum kommune

Postboks 700

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no                                                                       29.september 2016

Merknader til

Forslag til planprogram for Ballerud-Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22 – områderegulering.

Arkivsak ID 15/142742

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har følgende merknader til planprogrammet:

Knutepunktområde

Området som skal reguleres utgjør i alt 123,6 daa og ligger i Bekkestuaområdet, i nærheten av Bekkestua bussterminal og T-banestasjon og Gjønnes T-banestasjon.

NiB mener derfor at området kan anses som et knutepunktområde. Dette stiller krav til høy utnyttelsesgrad og kortest mulig adkomst til de nevnte kollektivtransportmidlene.  

Styrking/ivaretakelse av naturtyper

Planleggingen av Ballerud /Kleivveien skal ifølge planprogrammet videreutvikle og sikre  en blågrønn struktur og viktige naturtyper i planområdet.  

NiB vil vise til disse viktige naturtypene i området:

To rødlistearter: Dronningstarr og Blærestarr.

Liten salamander er også registrert i området. Dammen der de holder til er i ferd med å gro igjen, så det er behov for mudring.  Både områdene med rødlistearter og området rundt dammen må vernes i reguleringen, med arealformål naturområde.

 Åpning av bekker

Planprogrammet åpner for vurdering av åpning av bekker som i dag går i rør i området.

NiB ber om at Bekkestubekken åpnes.

Kommuneplanens arealdel sier i paragraf 11.4: Vassdrag

”Ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal mulighet for fremtidig gjenåpning vurderes. Langs vassdragene skal det opprettholdes og utvikles en vegetasjonssone på minst 10 meter. ”

NiB mener det er viktig med åpning av bekker i rør for utvikling av et rikt fugle – og dyreliv.

Med vegetasjonssoner rundt bekken øker også fordrøyningen av vannmasser ved kraftig nedbør.

Grøntstruktur

Som nevnt ovenfor skal blågrønn struktur sikres. Det betyr at bekken gjennom planområdet skal åpnes, men det betyr også at det må etableres en sammenhengende grøntstruktur.  Vi ber også om at det opprettes en randsone som et grønt belte for beskyttelse av kalkskogen beliggende tett inntil plangrensen i vest. Dagens turvei gjennom området må beholdes selv om den skulle få en annen trasé.

Landbruk

NiB støtter at regulert landbruksjord som ligger brakk, areal ca 11 dekar tilhørende Ballerud, omdisponeres til grøntstruktur, dvs. at jordet legges ut som en gresslette for uorganisert idrett som kan dyrkes opp igjen hvis nødvendig

Vennlig hilsen

Bjørg Petra Brekke, sign                                                                            Aud Karlsrud

Styreleder                                                                                                  Saksbehandler

                                                                                                                  Styremedlem 

Oppdatert 2016.10.19.