Merknader til forslaget til planprogram for områderegulering på Fossum

I våre merknader til planprogrammet la vi særlig vekt på at mesteparten av Smiejordet må bli spart for nedbygging og at kantsonen mot Bogstadvannet og Lysakerelva skal bli så bred at den sikrer naturverdiene der. Likeledes at boligene nærmest Bogstadvannet må utformes slik at de i størst mulig grad balanserer med Bogstad gård og dens landskap på motsatt side av vannet.

Vedlegget til våre merknader følger ikke med her, men den delen av Fylkesmannens brev som omtaler tomt for ny skole er oppsummert under avsnittet «Plasseringen av ny skole». 

Bærum kommune                               

Områdeutvikling

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no

                                                                                                       Bekkestua, 16.02.2013

Merknader til forslaget til planprogram for områderegulering på Fossum

Vi henviser til at De har innvilget Bærum Natur- og Friluftsråd og deres medlemsorganisasjoner en utsettelse av høringsfristen til 18.02. 2013. Naturvernforbundet i Bærum er medlem i Bærum Natur- og Friluftsråd.

Innledning

Miljøverndepartementet har som kjent bestemt at reguleringsplanen skal legge opp til et boligområde med høy tetthet, begrenset parkeringstilbud og en tilfredsstillende kollektivløsning for området. For vår del er vi særlig opptatt av følgende sider av områdereguleringen:

 • Plasseringen av ny skole
 • Fossum IFs planer på Smiejordet
 • Kantsonen til Bogstadvannet og Lysakerelva

Plasseringen av ny skole

I forslaget til planprogrammet står det at kommuneplanens arealdel 2002 – 2020 ligger til grunn for planen, og av kommuneplankartet fremgår det at ny skole i sin helhet skal ligge på Smiejordet. Her minner vi om at Fylkeslandbruksstyret i Akershus fremmet innsigelse til skole på Smiejordet og at innsigelsesretten senere ble overført til Fylkesmannens landbruksavdeling. Sistnevnte trakk innsigelsen fordi Bærum kommune imøtekom at primært skal den sydlige delen av det tidligere næringsområdet benyttes til tomt for ny skole. Ved behov kan i tillegg maks. 15 dekar av Smiejordet tas i bruk som skoletomt. Vi vedlegger kopi av brev av 08.03.2011 fra Fylkesmannen til Miljøverndepartementet der ovennevnte bekreftes på side 2.

Ca. 42 dekar av Smiejordet er avsatt til skole i kommuneplanens arealdel. Ifølge ovennevnte vil dermed minimum 27 dekar av arealet avsatt til skole fortsatt være forbeholdt landbruksformål.

Smiejordet og overordnede planer

Smiejordet består i dag av ca. 90 dekar lettdyrket mark og av helt åpenbare grunner bør mest mulig av det forbli landbruksjord. Ca. 48 dekar av jordet er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsformål, inklusive bilparkering. Dette  til tross for at det i forslaget til planprogrammet står at følgende planer ligger til grunn for Fossum-planen:

 • Landbruksplanen for Bærum. Fra denne planen siterer vi pkt. 3 i kommunestyrets vedtak: «Vern av dyrket og dyrkbar jord skal være en av de grunnleggende premisser i arealplanleggingen.»
 • Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Denne omfatter bl. a. de fem gjenværende, større og sammenhengende landbruksområdene i Bærum hvis verneverdi er høy p. g. a. deres mangesidige kulturhistorie og opplevelsesverdier. Grini/Øverland er et av disse landbruksområdene og Smiejordet er en del av det. I kommuneplanens retningslinjer for kulturminner og kulturmiljøer står det at «Det skal legges spesiell vekt på hensynet til å opprettholde verneverdige kulturlandskap ved planlegging og gjennomføring avbyggetiltak, jfr. temakart for kulturminner og kulturmiljø ….»

Smiejordet og Fossum IFs planer

Selv om de to nevnte planene ikke er juridisk bindende, har de sterke føringer og bør respekteres, ikke minst fordi de representerer et langsiktig perspektiv i arealforvaltningen. Hvis den nye skolen tar 15 dekar av Smiejordet og idretten legger beslag på ca. 48 dekar, vil bare ca. 27 dekar av jordet fortsatt dyrkes. Det sier seg selv at dette beskjedne jordstykket på sikt da vil være utsatt for å bli

omdisponert til andre formål. Den eneste måten å forhindre dette på er å finne  alternative områder for idretten. Vi fremmer derfor disse forslagene:

 •  Det avsettes et område i sydvestlig retning mellom det kommende boligområdet og markagrensen til Fossum IFs nye anlegg, bortsett fra flerbrukshallen. Adkomsten til anleggene legges mellom boligområdet og Smiejordet.
 • Den nye skolens gymnastikksal bygges som en liten eller moderat flerbrukshall som idretten kan bruke utenom skoletid.  

Kantsonen til Bogstadvannet og Lysakerelva

Lysakervassdraget er et markavassdrag som ble vernet gjennom Verneplan I i 1973. I 1994 ble rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag gitt ved Kgl. resolusjon i 1994. Virkeområdet for retningslinjene er inntil et 100 meters belte langs vassdragene.

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag ivaretas også gjennom den nye plan- og bygningsloven, først og fremst gjennom §1-8, hvorfra siteres første ledd: «I 100 meters belte langs sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»

Vi minner også om vannressurslovens §11 som bestemmer at et vegetasjonsbelte lang vassdrag skal vernes.

Både Bogstadvannet og Lysakerelva hører til Lysakervassdraget og en betydelig del av planområdet kommer derfor inn under nevnte resolusjon, lovverk og retningslinjer. Herav forutsetter vi følgende:

 • Avstanden mellom boligområdet og Bogstadvannet/Lysakerelva blir på min. 100 meter.
 • Eksisterende vegetasjon (natur) i hundremetersbeltet reguleres til spesialområde bevaring.
 • Kun en mindre del av kantsonen til Bogstadvannet der tidligere Fossum Bruk lagret sine produkter opparbeides som park.
 • Når først industriområdet nå skal erstattes med boliger, bør boligene (boligsilhuettene) nærmest hundremetersbeltet utformes slik at de i størst mulig grad balanserer med Bogstadgodset og dets landskap på den andre siden av Bogstadvannet.
 • I BioFokus rapport 2009 – 12 over naturtypekartleggingen i Bærum er det registrert en lokalitet med gammel løvskog (gammel bjørkesuksesjon) i den østvendte bratte skråningen syd for tidl. Fossum Bruk. Den er klassifisert som regionalt viktig og bør vernes.

I tillegg til våre merknader slutter vi oss til Bærum Natur- og Friluftsråds merknader (høring) i deres brev av 15.02.2013.

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)

Leder

Vedlegg: 1

Oppdatert 2013.03.05.