Merknader til fortsatt sjøflyaktivitet i Storøykilen

Bærum kommune

Områdeutvikling

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no

Kopi:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus: fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Deres referanse: 14/1749 – 14/81168/CFLO

                                                                                         Bekkestua, 31.05.2014

Merknader til fortsatt sjøflyaktivitet i Storøykilen

Vi henviser til Deres brev av 28.04.2014 og har følgende merknader til at det legges til rette for fortsatt sjøflyaktivitet i Storøykilen:

Miljøverndepartementet slo fast i sitt brev av 06.01.2014 at sjøflyaktiviteten i Storøykilen skulle opphøre og begrunnet dette. Vedtaket var endelig etter en lengre saksprosess. Det er derfor med forbauselse vi ser at Bærum kommune til tross for dette nå godkjenner at det igangsettes arbeid med en ny reguleringsplan med det formålet at Kilen sjøflyklubb skal få fortsette sin drift i området. Vi tolker dette som at kommunen og tiltakshaver ikke respekterer den endelige avgjørelsen som ble fattet av Miljøverndepartementet.

Oksenøya har som kjent et meget rikt artsmangfold og i og med at det ble bestemt at sjøflyaktiviteten skulle avvikles fra 1. januar 2015, kom vi med følgende innspill til kommuneplanens arealdel:

«Her mener vi det landområdet som ligger mellom naturreservatet ytterst på Oksenøya og naturreservatet rundt mesteparten av Storøykilen. Miljøverndepartementet har som kjent bestemt at sjøflyvirksomheten i Storøykilen skal opphøre. Etter at sjøflyene har forlatt stedet finner vi det naturlig at også friområdet blir et naturreservat. Da vil man få et relativt stort, sammenhengende naturreservat. Oksenøya har som kjent et særlig rikt biologisk mangfold og så mye som mulig av denne øya bør derfor bli et naturreservat.

Vårt innspill er Bærum kommune tar et initiativ overfor overordnede myndigheter med henblikk på at nevnte friområde får et lovmessig vern.»

På Lilleøya der sjøflyklubben holder til kommer en gravlund og fra før er der marinaer. En stor del av Lilleøyas artsrike natur blir da nedbygd. Dette er nok en grunn til at den endelige avgjørelsen om at sjøflyvirksomheten i Storøykilen skal opphøre blir opprettholdt.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                 Anne Ryg

      styremedlem og saksbehandler

Oppdatert 2014.10.24.