Merknader til Fram helserehabs byggeplaner i Eineåsen

Naturvernforbundet i Bærum er ikke imot Fram helserehabs byggeplaner i Eineåsen under forutsetning av at de ikke går ut over det tilstøtende området med prioriterte naturtyper. Dette er registrert som nasjonalt viktig. Dessuten synes det som at det kan være en mindre uoverensstemmelse mellom kommunens internettkart og arkitektens oppfatning av hvor grensen til det biologisk viktige området går.

Meinich Arkitekter AS

Briskebyveien 74

0259 Oslo

Kopi: Bærum kommune – Plan- og bygningstjenesten

Bærum kommune – Planutvalget                                                                               Bekkestua, 13.06.2012

Merknader til reguleringen av Rykkinnveien 100, Eineåsen i Bærum kommune

Vi takker for at vi får anledning til å komme med våre merknader til reguleringen av Rykkinnveien 100.

Boliger helt inn til området med prioriterte naturtyper

I denne saken er vi særlig opptatt av at området med prioriterte naturtyper nord for institusjonsbygget ikke må bli berørt, for ikke å si skadelidende. Dette området er registrert som «svært viktig A» i Bærum kommunes miljøatlas, hvilket betyr at det er nasjonalt viktig.Vi ser at De selv er klar over dette og at De under kapittel 5, side 27 i planbeskrivelsen m/konsekvensutredning opplyser at all vegetasjon i dette området (betegnes felt U2 i Deres forslag) skal bevares. På nevnte side er det en skisse som ifølge Dem viser at boligfeltene B1- B3 holdes unna området med biologisk mangfold. Dette er jo ikke helt korrekt, spesielt når det gjelder B2, selv om det ikke dreier seg om så mye.

Ulike grenser for området med prioriterte naturtyper

Kartskissen på side 27 viser hvor De mener at grensen for området med prioriterte naturtyper går. Den går ifølge Dem i relativt god avstand til institusjonsbygget. Imidlertid, hvis vi tar for oss Bærum kommunes miljøatlas, så ligger grensen helt inn til institusjonen. Vedlagt oversendes kopi av Deres side 27 med kartskissen og kommunens kart der det nasjonalt viktige biologiske området fremkommer i brunt. Spørsmålet er hvilket av disse kartene som viser den riktige grensen. Dette må avklares med Bærum kommune.

Buffersoner nødvendig

Arter – både planter og dyr – utryddes raskere enn noen gang tidligere. Årsaken er reduksjon og fragmentering av artenes leveområder. Det er også viktig at slike områder får en rimelig buffersone mot menneskelige inngrep.

Skulle Bærum kommunes grense være korrekt, må boligfeltene B1- B3 falle bort eller modereres så de holder rimelig avstand til området med prioriterte naturtyper. Skulle Deres grense vise seg å være den rette, vil vi likevel anmode om at De sørger for en rimelig buffersone mot naturområdet.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                                                     Finn Otto Kvillum

Leder                                                                                                            Styremedlem og saksbehandler

Vedlegg: 2

Oppdatert 2012.09.25.