Merknader til igangsatt planarbeid Økriveien 60 – kontroll- og kjettingplass for kjøretøyer

Statens Vegvesen vil ha en kontroll- og kjettingplass i Økrikrysset som vil medføre at enda mer landbruksjord blir nedbygd. Vi går derfor imot dette og støtter Skui Vels forslag om at denne virksomheten heller blir lagt til nytt kryss ved Bjørum sag.

Bærum kommune

Områdeutvikling

1304 Sandvika

                                                                                                               Bekkestua, 13.12.2012

Merknader til igangsatt planarbeid Økriveien 60 – kontroll- og kjettingplass for kjøretøyer (Arkivsak ID 12/23393)

Det omfattende Økrikrysset til nye E16 medførte nedbygging av en god del matjord. Det ble derfor fremhevet at ytterligere nedbygging av landbruksjord i området ikke skulle forekomme. Men allerede nå, noen få år etter at ny E16 ble tatt i bruk, fremmes en plan for en kontroll- og kjettingplass for kjøretøyer som skal legges på dyrket mark. Dette går vi sterkt imot fordi primært må all gjenværende jord tas vare på, men også fordi det var en utillatelig forsømmelse at kontroll- og kjettingplassen ikke kom med som en del av planen for ny E16 Wøyen-Bjørum. Da hadde man trolig kunnet fått lagt den inn med ingen eller minimalt merbruk av landbruksjord.

Vi er kjent med at Skui Vel m.fl. har foreslått å legge kontroll- og kjettingplassen til området ved Bjørum sag der det likevel skal utføres omfattende arbeider i forbindelse med et nytt kryss og videreføringen av E16 Bjørum-Skaret. Vi støtter Skui Vels forslag.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)

Leder

Kopi:

Skui Vel

Bærum Natur- og Friluftsråd

Oppdatert 2012.12.28.