Merknader til Kommunedelplan for Holmen Slependen

Asker kommune, Plan og utviklingsavdelingen

Asker 15.01.08


Merknader til Kommunedelplan for Holmen Slependen, Forslag til planprogram


Deres ref. :  KSEBERG S06/1374

Vi viser til utkast til planprogram og høringsbrev datert 13.11.2007.
Nedenfor vil vi begrense våre kommentarer til det vi omfatter som særlig viktig i denne fasen av arbeidet, men vil også kommentere noen andre forhold av generell betydning. Naturvernforbundet mener det er særlig viktig å utrede nøye følgende momenter ved utarbeidelse av denne kommunedelplanen:


• Løsninger for kollektivtrafikken gjennom planområdet, og betjeningen av boliger og arbeidsplasser

• Trafikkløsninger, da spesielt gjennomgangstrafikk på Fekjan og ev. forbindelse mellom Slemmestadveien og Holmenkrysset

• Grøntstruktur, og da særlig Grønlia, Neselva og utløpet ved Holmen, og kartlegging av biologisk mangfold i disse områdene.

• Utviklingen av Holmensenteret, med trafikkforhold, bade- og rekreasjonsmuligheter og områder for uorganisert fysisk aktivitet.


Generelle kommentarer

Naturvernforbundet i Asker er i hovedsak enige i visjoner og overordnede utfordringer som er beskrevet, med vekt på identitet og særpreg, trafikk og bomiljø. Vi vil påpeke at dette området ikke bør bli økt etablering av detaljhandel, men må bli utviklet med en variert bolig- og næringsbebyggelse. Spesielt er det «øyer» av eksisterende boligområder som må ivaretas, og forbindelsene mellom disse vil kreve spesiell omtanke. Vi er derfor skeptiske til veiløsninger som skaper ytterligere barrierer.
Vil tror det også blir behov for et «lokalt senter» i området ved Nesbru for å gi tjenester til både gamle og nye boliger i dette området, uavhengig om et nytt Holmensenter blir realisert. Vi vil videre i vår uttalelse særlig fokusere på spørsmål knyttet til miljø, særlig grønnstruktur og biologisk mangfold, og likeledes løsninger på dagens veisystem og trafikkproblemer
 

Grøntstruktur

Vi vil særlig påpeke at man må forutse ytterligere flomproblemer i Neselva ved stigende havnivå. Vi mener at det er viktig å ikke løse dette problemet ved utfylling av elvesonen, men heller planlegge for en buffersone som tåler flom/brakkvann. NiA vil også spesielt framheve Grønlia og Syverstadjordenes betydning fra idrett, friluftsliv og rekreasjon sommer og vinter, og deres unike naturverdier. Disse områder må gis et varig vern mot utbygging eller andre tiltak. Til tross for at det er ønskelig med trafikksanering ved Holmen, har vi sterke motforestillinger mot en veitrasé over Syverstadjordene. Planområdet omfatter også et ubebygget landbruksområde ved Bergerveien som er avsatt til næring, men vi er kjent med at det er ønsker om å bygge boliger. Med tanke på de stadig reduserte jordbruksarealene i Asker mener vi det ikke er nødvendig å bygge ned dette området. Det har ingen spesielle fortrinn som boligområde og bør tilbakeføres til LNF. Det må vurderes en gangmulighet langs stranda fra brua ved Landøyveien mot øst. Denne burde kunne føres fram til Skonnerten (jf reg. planarbeid for Landøystranda). Vi forutsetter at strandsonen i den sydlige delen av planområdet ikke blir ytterligere nedbygget.
 

Veisystem og trafikkløsninger

Vi er helt enig i at det er nødvendig å få utredet, og fastlagt hovedprinsippene i et framtidig veisystem. Holmen – Nesbru – Slependen – Sandvika fungerer i dag som en avlastning for E18, og drar med seg trafikk på Slemmestadveien, Kirkeveien og unødvendig avkjøring ved Slependen. Denne trafikken påvirker flyten på E18 og fører til at kollektivtrafikken blir blokkert. Begrensning av parallelltrafikken fungerer bra i Bærum, og vi mener man må sette inn tilsvarende tiltak i dette området. En videreføring av veianleggene på Billingstadsletta mot Holmen vil skape store barrierer og forringe området vesentlig. Det må muligens også legges begrensninger på trafikk og parkering for nye næringsbygg, og utnytte nærhet til buss og tog. Vi ser det likevel som helt nødvendig å styrke kollektivtrafikken for å forhindre ukontrollert vekst av biltrafikken.

Vi ønsker derfor :

  • En begrensning av gjennomgangstrafikk Holmen – Slependen f. eks. ved rushtidsstengning av Fekjan ved Nesbru.
  • Ev. også arbeide for å sperre gamle Drammensvei ved Slependen i rushtiden.
  • Ytterligere tilrettelegging for bussruter
  • En bedre tilrettelegging av sykkelveinettet fra Holmen til Billingstad
  • Vurdere en tunnel under Grønlia mot Holmenkrysset
  • Vurdere andre praktiske løsninger for av/påkjøringer til E18 som reduserer trafikkbelastningen på lokalveinettet


Som tidligere nevnt er en eventuell omlegging av Slemmestadveien ved Holmen sterkt ønsket, men det må ikke gå på bekostning av jordene og naturområdene ved Syverstad/Grønlia. Alternativet kan være lang tunnel fra Leangbukta til Holmenkrysset.
 

Holmen

Når det gjelder planene om en ny Fjordby Holmen, forutsetter vi at dette ikke går på bekostning av nåværende grøntstruktur eller befolkningens tilgang til strandsone. Vi forutsetter at dette heller ikke vil skape vesentlig økt press på veinettet. En omstrukturering av områdene mot sjøenmå gjøres slik at trafikkarealet blir sterkt redusert og at de nye beboeres behov for grøntområder blir ivaretatt. Vi bifaller et anlegg i dette området som styrker lokalmiljøet og gir et variert rekreasjonstilbud for barn og voksne. Særlig er det fortsatt behov for flere arenaer for organisert og uorganisert fritidsaktiviteter for barn og unge. Bademulighetene må ikke reduseres. Vi mener man i størst mulig grad må beholde det «maritime» miljøet ved Holmen, og en omregulering av slippen må gjøres slik at allmenn ferdsel blir mulig. Ved en utbygging av Holmen som «bydelssenter» i Asker vil også måtte vurdere de interne kommunikasjonene i Asker. Vi mener Holmen i dag er «orientert» mot Sandvika/Oslo og tilsvarende «isolert» fra Asker sentrum. Spesielt for barn og unge, som har andre relasjoner og aktiviteter enn voksne, og ofte ikke har egen transport, vil dette være et problem. Dette kan gjelde trening, kurs, fritidstilbud, foreningsaktivitet, handel og besøk til venner. For voksne vil dette påvirke jobbvalg, handel, offentlig service og muligheter for fritidsaktiviteter. Vi mener man må vurdere Holmen i et «Asker-perspektiv» og se på kommunikasjoner (bil, buss, tog, sykkel), skoletilbud, idretts- og fritids-aktiviteter og offentlig servicetilbud. Dette er en stor og kompleks plan, og vi har antagelig ikke fått med alle momenter innen våre interesseområder. Vi vil derfor komme tilbake med innspill til de forskjellige delaktivitetene når disse settes i arbeid.

Med vennlig hilsen

Arild Jansen

Leder, Naturvernforbundet i Asker