Merknader til områderegulering Gamle Drammensvei fra Høvikveien til Gamle Ringeriksvei

Gamle Drammensvei gjennom Bærum er et kulturminne. Tidligere er den regulert til bevaring fra Høvikveien til Sandvika og nå står strekningen mellom Høvik og Stabekk for tur. Men det er ikke bare selve veien som er bevaringsverdig, det er også omgivelsene. Dette gir vi uttrykk for i våre merknader til det igangsatte reguleringsplanarbeidet.

Bærum kommune

Regulering                                        

1304 Sandvika

e-post: post@baerum.kommune.no

                                                                                          Bekkestua, 19.04.2013

Arkivsak ID 10/23973 – merknader til områderegulering Gamle Drammensvei fra Høvikveien til Gamle Ringeriksvei 

Vi ser at hensikten med planarbeidet er å verne veistrekningen og verneverdig bebyggelse og viktig vegetasjon. For å bevare verneverdig bebyggelse og viktig vegetasjon, mener vi at en hensynssone må inngå i reguleringsplanen. I utgangspunktet bør alle eksisterende hageanlegg og eldre bygninger legges inn i hensynssonen. 

Vi har i tillegg disse merknadene:

Høgevarde 

Selve bygningen er et registrert kulturminne ifølge kommunens internettkart. Hageanlegget mellom bygningen og Gml. Drammensvei må bestå, altså ikke bebygges. Vi ser av samme kart at området omkring bygningen vurderes registrert som kulturmiljø. Anledningen byr seg nå til å legge både bygningen og hele eiendommen inn i en hensynssone.

«Grevegården»

Bygningen og hageanlegget var som kjent i mange år sete for skipsrederiet Ugelstad – altså et minnesmerke fra en epoke i norsk skipsfartshistorie. Her er bygningen og området nærmest denne registrert som henholdsvis et kulturminne og et kulturmiljø. Det vil være feil om resten av det praktfulle hageanlegget blir bebygd med boliger. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at også her legges bygningen og hele eiendommen inn i en hensynssone.

Hjørnetomten Gml. Drammensvei/Krokvollen

Her ligger en bygning som er registrert som et kulturminne. Et område omkring denne vurderes registrert som et kulturmiljø. En gjenværende mindre del inntil hjørnet av de to veiene er et naturområde. Hele eiendommen bør inngå i en hensynssone.

Store Stabekk gårds tidligere eplehage

Her, på østsiden av Gml. Drammensvei, er det som kjent godkjent at det kan bygges boliger. Det bør derfor legges inn en rimelig buffersone til både veien og de vernede bygningene på gården. Vi mener at denne buffersonen bør være på 100 meter.

Store Stabekks gårds jorde på vestsiden av gården

Dette ligger dels inn til Gml. Drammensveis opprinnelige trasé og dels inn til en ny trasé på vestsiden av gårdstunet. Vi er av den oppfatning at ikke bare et belte av jordet skal inngå i en hensynssone; det må bli hele. Da Gml. Drammensvei i sin tid ble bygget, ble det øyensynlig lagt stor vekt på at man skulle bygge ned minst mulig av gårdens jorder, dens eksistens- grunnlag. Derfor ble veien lagt gjennom tunet på gården. Jordet var og er en del av landskapet omkring kulturminnet Gamle Drammensvei og er dermed å betrakte som en del av veiens historie. Det bør derfor i sin helhet inngå i en hensynssone. Et lite stykke ute på jordet ligger for øvrig en gammel utelåve som allerede er vernet.

Vennlig hilsen

for Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum (sign.)

styremedlem

Oppdatert 2013.05.26.