Merknader til oppstart av reguleringsplan for gnr./bnr. 243/1 på Nærsnes

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener denne planen må skrinlegges. Den berører et viktig frilufts- og grøntområde, samt en mye brukt turveiforbindelse. Vi stiller oss undrende til at det kan komme på tale med ei utbygging her fordi den ble tatt ut av kommuneplanen i 2020, og ligger utafor prioriterte vekstområder.