Merknader til planarbeid, privat detaljregulering for område 7.3 Holtekilen

Nils Torp AS
V/ Dag Leyre Olsen
Postboks 5387 Majorstua
0304 Oslo    

Kopi:
Bærum Kommune
Plan og bygningstjenesten
                                                                                                        Bekkestua 15.06.15

MERKNADER TIL PLANARBEID, privat detaljregulering for område 7.3 Holtekilen

Ut fra kartet i varselet, ser vi at det området som planlegges bygget ut grenser til et område (Holtekilen sør) med nasjonalt viktige naturtyper ( type A) og et område (Holtekilen sørøst) med regionalt viktig naturtyper (type B).
Dette biologisk rikholdige området bør være av stor viktighet for utbygger ettersom det er med på å gi ny bebyggelse en helt spesiell dimensjon og karakter.

Vi siterer følgende fra  www.miljøstatus.no sitt faktaark for Holtekilen sør med ID BN 00046317:

«Dragehodeforekomstene i denne lokaliteten er trolig en av de aller største og tetteste i Indre Oslofjord. Enga grenser i øst til forholdsvis ung linde- og hasselskog som trolig har overtatt mye av engarealene her. Knyttet til dragehode er den sjeldne billearten dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) registrert på lokaliteten (Innsigelse og kommentarer fra NEF til planområde 7.3). Arten er oppført som direkte truet på den norske rødlisten (direktoratet for naturforvaltning 1998). Det finnes i tillegg registret en rekke andre sjeldne og rødlistede arter på lokaliteten.»


«Totalt sett har lokaliteten en rekke kvaliteter som er sjeldne i nasjonal sammenheng. Vegetasjonstypen er akutt truet og det er kartlagt direkte truede arter. Lokaliteten regnes derfor som svært viktig (A verdi). ”…..” Det er meget viktig at de intakte engarealene ikke bearbeides på noen måte. «

Fra faktaarket for Holtekilen sørøst (ID  BN 00046118) siterer vi dette:

«Artsrike kalkenger, kalkrike strandberg og kantkratt. Noe mer gjenvokst med skog og kratt. I mangel av dragehode og kjente rødlisteforekomster gis lokaliteten B verdi og ikke A verdi. Det er imidlertid rimelig sannsynlig at det er knyttet en rekke sjeldne insekter og trolig også markboende sopp til lokaliteten.»

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har følgende merknader til planarbeidet:
•    Plangrensen må ikke overskride grensene til de to nevnte områdene med viktige naturtyper.
•    Det må legges inn en bred buffersone mellom grensene til områdene med viktige naturtyper og ny bebyggelse.
•    Grensen mellom utbyggingsområdet og områdene med viktige naturtyper må i anleggsfasen markeres med et gjerde slik at det ikke legges masser eller annet materiale på  naturområdene.
•    Store og gamle trær må beholdes.
•    Byggevolumer må holdes i en slik skala og på en slik måte at de innordner seg naturområdene.
•    NiB har ingen merknader til området mellom Forneburingen og Oksenøyveien utover de generelle merknadene som gjelder å ta vare på store og gamle trær.

Uttalelsen støttes av
Bærum Natur- og Friluftsråd» v/Rigmor Arnkværn  
Lilløyplasssen naturhus v/Johnny R. Pedersen

MVH
Bjørg Petra Brekke
Styreleder
Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2015.07.06.