Merknader til planarbeid Solbergbekken – arkivsak 14/17190

Bærum kommune

Områdeutvikling  

1304 Sandvika

                                                                                                                           Bekkestua, 19. juli 2014

Vi er svært fornøyet med at Bærum kommune har startet opp arbeidet med reguleringsplanen for gjenåpning av Solbergbekken. Solbergbekken var et større bekkesystem mellom Øverlandselva og Sandvikselva. En østlig del kom fra Avløs og jordene der Løkeberg skole ligger i dag. En annen gren kom fra Valler. Ned Skytterdalen var Solbergbekken en brusende bekk med enkelte stille partier. I hht heftet Bekkene i Bærum som ble borte (Kjell Baalsrud og Naturvernforeningen i Bærum, 2000) står det at det var bekkeørret i Solbergbekken. Denne ble ikke særlig stor, men den ble fisket og stekt. Det er ikke kjent hvorvidt sjøørret har gått opp i Solbergbekken for å gyte.

Det er viktig at bekkens naturlige funksjon blir gjenetablert. Vi viser til Vannressurslovens § 11: Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Der det er mulig bør vegetasjonsbeltet være minst 10 meter der det kan vokse til med naturlig vegetasjon. Det er helt nødvendig med trær som henger over bekken, og noen store stener her og der i bekken der fisken kan søke ly. Sti langs bekken må anlegges slik at fisken ikke blir unødig forstyrret, men som gir den gode naturfølelsen man får når man vandrer langs en levende bekk.

Vi innser at den aller nederste strekningen av bekken mot Sandvikselva vil måtte bli liggende i rør. Det kan være mulig for ørreten å vandre gjennom rør, forutsatt at fisken kan finne rolige partier bak stener der den kan hvile underveis. Reguleringsplanen bør reflektere en slik mulighet.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign)                                  Bo Wingård (sign)

leder                                                                     styremedlem

Oppdatert 2014.08.05.