Merknader til planlagt idrettsanlegg, Fossumveien 19 (Barketomta)

                                                                                                                            Bærum 22.09.2015

Bærum kommune

post@baerum.kommune.no

Oppstart av detaljregulering for Fossumveien 19

Vi henviser til kunngjøring og varsel (datert 25 august 2015) om oppstart av detaljregulering for Fossumveien 19, heretter kalt Barketomta.

Naturvernforbundet i Bærum slutter seg til merknadene som Lysakervassdragets Venner sendte Marlow Arkitekter a.s. 17. september i år.

Dette er et mye beferdet friluftsområde med nærhet til Lysakerelva. Bærum kommune praktiserer en byggesone med betydelig avstand til kommunens større elver, herunder også Lysakerelva. Byggesonen må være minst 30 m. 

Tomten til Fossumveien 19 er en flomslette. Flomsletten bør gjenskapes slik den var før den ble utfylt med bark og annen masse. Den opprinnelige kantsonen må gjenskapes.

Turveien må legges i god avstand både fra et eventuelt idrettsanlegg og fra Lysakerelva.

Grunnen er ustabil, og det vil medføre store utfordringer å gjøre den byggeklar. Vi er ikke kjent med hva slags forurensninger det kan være i grunnen. Trolig må mye biologisk avfall fjernes, og det må utarbeides en konsekvensundersøkelse for å kartlegge problemer som måtte oppstå, og løsninger for å hindre enhver form for utslipp til Lysakerelva.

Et eventuelt anlegg må bli bilbasert. Parkeringsplasser må ikke anlegges slik at de forstyrrer kantsonen og turveien.

Vennlig hilsen

For Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke

Leder

Kopi til

Oppdatert 2015.09.22.