Merknader til planprogram for områderegulering Høvik Verk – Veritas

Innledende kommentarer til plansaken

Veritas´ planer om å utvide kontorkapasiteten (nytt byggetrinn) og samtidig bygge boliger i en nåværende grønn lunge er en sak som gått frem og tilbake mellom tiltakshaver og kommunen noen år. Ikke minst skyldes dette at det blir behov for ny atkomstvei og spørsmålet om hvor den skal ligge. Kommunen har besluttet at Veritas´planer skal inngå som del av en områdeplan og det synes vi er et riktig grep. Vi sendte de nedenstående merknadene til planprogrammet til kommunen 23. mars 2010. Senere ble vi invitert til et møte med Planseksjonen i kommunen der tiltakshavers arkitekt også var til stede. Vi fikk da anledning til ytterligere å kommentere Veritas´ planer.   

Vi takker for Deres brev av 18.01.2010 og har følgende merknader til det igangsatte planarbeidet:

1. Veritasskogen Vest

Vi forstår det slik at det ikke er planer om noen form for inngrep i denne skogen. Kommunen har som kjent registrert den som et biologisk viktig område og vi foreslår at den får status som spesialområde bevaring – naturvernområde.

2. Veritasskogen Øst

Når det gjelder denne skogen, så er vi klar over at det i planene ligger inne en ny veiforbindelse som vil ta litt av den. Denne skogen er også registrert som et biologisk viktig område. Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i dag er innsnevring og oppstykking av artenes leveområder. Kunne derfor den nye veiforbindelsen bygges i tunnel ved siden av garasjeanlegget som ligger under tennisbanene?

Vi foreslår at også Veritasskogen Øst får status som spesialområde bevaring – naturvern- område.

3. Grøntområdet like syd for Gamle Høvik Verk skole

I likhet med Veritasskogen Vest og Veritasskogen Øst må dette grøntområdet få ligge urørt. Det er som kjent avsatt til boligområde i kommuneplanen, men noe av hensikten med områdeplanen er jo nettopp å få vurdert om noe bør endres i forhold til tidligere vedtatte planer. Bortsett fra veistripen henger dette grøntområdet sammen med Veritasskogen Øst. Det kan neppe være tvil om at de to områdene utfyller hverandre i biologisk sammenheng og vi ber derfor om at dette grøntområdet ikke blir nedbygd. Dette vil også være i overens- stemmelse med valgprogrammene til samtlige politiske partier som sier at de vil ta vare på de gjenværende grønne lungene i boligsonen.

4. Boligdelen

Rådmannen har kritiske bemerkninger til den omfattende boligbyggingen som Veritas legger opp til. Vi er enig i dette og mener at antallet boliger ikke skal være høyere enn at det kan innpasses i den delen av området som skal benyttes til å utvide kontorkapasiteten. Vi minner i den forbindelse om de klare signalene som nå er kommet fra politisk hold om at det er nødvendig at kommunen bremser boligbyggingen. Om det er slik at det er helt nødvendig for Veritas å skaffe til veie flere boliger, så foreslår vi at bedriften heller kjøper seg inn i nærliggende boligprosjekter, f. eks. i Sandvika.  

Vi henviser for øvrig til vårt brev av 16.03.2009 til Lund + Slaatto Arkitekter med kopi til Deres Plan- og miljøavdeling med våre merknader til igangsatt arbeid med reguleringsplan for ny veiforbindelse Veritasveien – Høvikbanen og tilknyttede områder.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum

Leder

Oppdatert 2011.03.13.