Merknader til sandlager i Økriveien – planID2020018

Vi ser at det planlegges å lagre strøsand til lokale veiformål på et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til jord- og skogbruk. Les vårt forslag her.