Merknader til søknad fra Bærum kommune om mudring i Solvikbukta

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111Dep.

0032 Oslo

fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Deres ref.: 2014/6414-7M-FO

                                                                                                            Bekkestua, 04.12.14

Merknader til søknad fra Bærum kommune om mudring i Solvikbukta.

Ålegresseng

Under «Biologisk mangfold i Bærum» på Bærum kommunes hjemmeside fremgår det av et kart at det er et belte av ålegress fra innerst i Solvikbukta og ut mot der hvor ny kaifront skal etableres. Vi viser også til kommunens søknad og dens vedlegg Tiltaksplan med risikovurdering hvor det under pkt. 1.2.3 bl.a. står: « Forekomsten av ålegras ansees å være det naturmiljø som i størst grad kan påvirkes av tiltaket» og pkt. 1.4 om mål for anleggsfasen hvorfra siteres: «I anleggsfasen skal anleggs- g mudringsarbeid utføres slik at ålegraset ikke påføres varig skade»

Ut fra ovennevnte har vi følgende merknader til søknaden:  

Miljødirektoratets konsultasjonsgruppe for opprydning av forurenset sjøbunn hadde 13. mai 2014 et møte og i referatet under punkt 3 skriver de om mudring i nærheten av ålegress: «Oppsummert kan man si direkte inngrep påvirker ålegress negativt. Mudring kan påvirke gjennom at plantene slammes ned og de får i tillegg dårligere tilgang på lys. Mudring har gjort ålegressenger visne og dårlige, men så sant det ikke er for mye organisk belastning og for dårlige oksygenforhold kan røttene skyte nye skudd. Ved dårlige oksygenforhold risikerer man at røttene dør. Spredning av miljøgifter som kobber kan også være negativt. Avbøtende tiltak kan være å restaurere ålegrassenger ved å så eller transplantere ålegress etter tiltak. Avbøtende tiltak under mudring kan være å redusere partikkelspredning ved bruk av gardin og å unngå mudring mellom 15.mai og 15. september. Akkurat hva ålegress kan tåle av påvirkning og over hvor lang tid er ubesvart. Gjenvekst i påvirkede områder varierer sterkt. Det er geografiske forskjeller på størrelsen på ålegress.»

Bærum kommune har gjort et godt arbeid med å kartlegge kommunens biologiske mangfold. Under Biologisk mangfold/naturtyper i Bærum kommune, står det bl.a. under Marint biologisk mangfold: «Ålegrasenger er en truet naturtype som er på retur i hele Europa. Forurensning og mudring i forbindelse med etablering av brygger og lignende ødelegger mange forekomster.»

Rikspolitiske retningslinjer

Vi henviser også til vår høringsuttalelse fra 2010 vedrørende reguleringsplan for Solvikbukta, planID 2008028, hvor vi refererte til de Rikspolitiske retningslinjene for Oslofjorden, pkt 4.4 Strandsone hvor det bl.a. sies: «soner med høy biologisk produksjon, som gruntvannsområder, randsoner og lignende, andre verdifulle biotoper og andre lokale verdier med særlig natur- eller landskapsverdi, skal hensynet til naturmiljøet vektlegges sterkt i forhold til friluftsliv og båtferdsel.»

Konklusjon

Vi er bekymret for at en mudring vil kunne skade ålegressforkomstene i Solvikbukta, til tross for miljømålene i prosjektbeskrivelsen fra kommunen/Solvik båtforening.  Ålegressforekomstene er av kommunen selv vurdert som verdifulle og truet – nettopp av mudring og etablering av brygger. Miljødirektoratets konsultasjonsgruppe har sagt noe om farene for negativ påvirkning av ålegressforekomster, og de Rikspolitiske retningslinjene for Oslofjorden vektlegger viktigheten av å vektlegge naturmiljøet sett i forhold til friluftsliv og båtferdsel når naturmiljø er truet.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                                 Anne Ryg (sign.)                                                                                                                                                               Leder                                                                                     Styremedlem og saksbehandler 

Oppdatert 2015.01.20.