Merknader til varsel om detaljregulering av Holmaveien 20

Hille-Melbye arkitekter AS

Hausmannsgt. 16

0182 Oslo

E-post  firmapost@hmark.no

Bærum kommune Arkivsak nummer 13/165293

post@baerum.kommune.no                                                                                       Bærum 11. oktober 2013

Bærum kommune – Holmaveien 20 – gbnr 78/336 m.fl. – Reguleringsplan –

Varsel om igangsatt detaljregulering

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid Holmaveien 20. Gnr/bnr 78/336, 78/400 og 78/402

Forslaget foreslår bl. a. utvidelse av lagerbygg samt at noe av friområde langs elven innlemmes i formålet.

Bakgrunn

Vi registrer at et tilsvarende forslag ble fremmet tidligere men ble frafalt.
Bærum kommune har  i juni 2013 vedtatt Kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjørnegårsvingen til Bjørum sag. Et hovedformål med kommunedelplanen var å fremskaffe en plan på elvens premisser. Dette fordi vassdraget gjennom flere tiår er blitt presset ved utbygning av Isielvens opprinnelige elveslette og spesielt kantsonen langs vassdraget. Dette har medført økt flomfare og reduksjon av forutsetningene for å opprettholde livet i vassdraget slik at vassdraget er selvreproduserende for anadrome fisk som laks og sjøøret.

Arealhåndteringen langs vassdraget er en vesentlig nøkkel til å skape et levende vassdrag. Kantsonens bredde er avgjørende for en god filtrering av vann og tungmetaller gjennom grunnen.

Som resultat av KDPen er det vedtatt at det skal gjøres nye flomberegninger samt å undersøke hvilke områder som kan tilbakeføres til flomareal og derved virke fordrøyende ved fremtidige flommer.

Det pågår nå også en fullklassifisering av vassdraget etter Vanndirektivet med formål å finne de tiltak som er nødvendig for å heve vassdragets biologiske kvalitet. Bærum kommune er leder av dette arbeidet etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Merknader til planforslaget

a) Friområde langs Isielven må ikke innlemmes i formålet.
Utfra denne bakgrunn er det på det på tvers av vedtatte planer og intensjoner ved rehabilitering av vassdraget at deler av eksisterende friområder på elveskulderen foreslås innlemmet i formålet.

Kantsonens evne til å:
– filtrere vann før det går i elven samt å tilføre elven viktige næringsstoffer,
– ha en vegetasjonsom som gir fisken næring og virke temperaturregulerende,
– være flomhemmende,
er vesentlig funksjoner for et levende vassdrag og tilsier at kantsonen må økes og ikke reduseres.

Kantsonen har en viktig funksjon som friluftsområde for opplevelse og rekreasjon for en økende befolkning bl. utbygning av boliger på Vøyenenga mv.

Vi er derfor sterkt imot at friområde og kantsone langs Isielven innlemmes i formålet

b) Frigjør flomareal
Store deler av planområdet og veien langs elven er flomutsatt og del av tidligere flomareal for Isielven

Det er bygd en voll på vestsiden av veien som har redusert flomareal og derved motvirker fordrøyning av vannet. Dette medvirker til økt flomfare i vassdraget totalt sett .

Det må frigjøres flomareal langs Isielven ved at vollen fjernes og adkomstveien parallelt med Isielven senkes for å fungere som flomland. I tillegg bør asfalten fjernes.

c) Harde flater må fjernes

Områder må frigjøres til flomdemping, harde og asfalterte flater må fjernes. Spesielt må harde flater i en avstand på minst 50 m fra Isielven fjernes.

d) Ikke utvide lagerbygg mot Isielven

Det er ikke akseptabelt å utvide eksiterende lagerbygg. Spesielt gjelder dette mot Isielven i vest, som berører kantsonen, men også mot nord og syd da det berører eksisterende og fremtidig flomareal.

e) Fordrøying og rensing av overflatevann på egen grunn
Overflatevann og takvann må fordrøyes og renses på egen grunn før en begrenset mengde kan føres til Isielven. Det anbefales derfor at både eksisterende bygg og ev tilbygg får grønne tak som virker fordrøyende på vannet.

d) Avvente flomanalyse på basis av KDP Sandviksvassdraget.
Hvilke av de områdene lenger øst i planområdet som kan bebygges må avvente KDPens oppfølgingsarbeid hvor flom og flomforhold skal vurderes separat,

e) Avvente tiltaksplan etter Vanndirektivet
Forslaget må avvente arbeidet med fullklassifiseringen og fremskaffe en tiltaksplan for vassdraget

f) Trafikksikkerhet
Vi vil også påpeke at Holma bro og Gamle Lommedalsvei er skolevei for barn og at krysset ved broen er trangt for store biler og ofte skaper farlige og uheldige situasjoner.

Vi støtter Vestbrenne Huseierforening i deres uttalelse

Vi støtter også uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og fraråder utvidelse av bygningsmassen mot Isielven samt utvidelser som øker flomfare og trafikkfare.

Med vennlig hilsen

Bærum Natur- og Friluftsråd

Naturvernforbundet i Bærum

Skui vel

Rigmor Arnkværn, leder

sign.

arnkver@online.no
91772145

Bo Wingård, styremedlem

sign.

abwin@me.com
92800880

Morten Heldal Haugerud, leder

sign

morten.heldal.haugerud@gmail.com 95757236

c/c

– Fylkesmannen i Oslo og Akershus

– Vestbrenne huseierforening

– Bærum Velforbund

Oppdatert 2013.10.26.