Merknader til varsel om oppstart for detaljreguleringsplan for Øverland, del av gnr. 23, bnr. 2, PlanID 2015024

Rambøll – avdeling plan og arkitektur

e-post anne.klingvall@ramboll.no

Kopi: Bærum kommune – Regulering

e-post post@baerum.kommune.no

                                                                                                        Bekkestua 14.12.2015

MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN

FOR ØVERLAND, DEL AV GNR. 23 BNR 2, PLANID 2015024

Planområdets verneverdier

Vi vil først gjøre oppmerksom på at Naturvernforbundet i Bærum (NiB) i sin høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2015 – 2030 gikk imot at det jordet som inngår i planområdet og som fortsatt dyrkes skulle omdisponeres til boligformål. Dette begrunnet vi med følgende:

  • Jordet er en del av det historiske og åpne landskapet mellom Haslum middelalderkirke og Øverlandgårdene.
  • Bispeleden går igjennom planområdet og denne er registrert som regionalt viktig i kommunens miljøatlas – kulturvern.
  • Det er registrert kulturminner i planområdet.
  • Det som er igjen av det opprinnelige jordet syd for Gamle Ringeriksvei vil igjen kunne bli en del av det sammenhengende landbruksområdet mellom Øverland og Grini (Fossum). Det er tverrpolisk enighet om å bevare dette som et av de fem større, gjenværende og sammenhengende landbruksområdene i Bærum.
  • Boliger her vil ikke være i samsvar med vedtatt arealstrategi og forventes å bli bilbasert.
  • Vi støttet rådmannen som anbefalte ikke å videreføre forslaget om boliger her.

Vi kan tilføye at all jord i Bærum i landsmålestokk er verdifull som dyrkningsjord og til overmål har det aktuelle jordet svært god jordkvalitet (ref. Miljøstatus).

Kommentarer til innspillet om arealbruksendring

Forslaget om å omdisponere det aktuelle området fra offentlig formål til fremtidig boligformål kom fra Hindhamar Landskapsarkitekter på vegne av Haslum Utvikling og Det klg. Selskap for Norges Vel. Forslagsstiller begrunnet forslaget bl. a. med at ny bebyggelse ville falle naturlig inn i eksisterende bebyggelse som ble oppført i regi av Øverland Miljøtun AS.

Norges Vel hadde vidløftige planer for det de kalte « «Nye Øverland – fra idè til realitet» og «Miljøgrenda». De boligene som ligger i åsen i retning Åsterud og som forslagstilleren kaller eksisterende bebyggelse skulle være en del av Miljøgrenda. Våtavfallet fra boligene skulle resirkuleres. Dette og flere andre sider av planene for Miljøgrenda ble ikke realisert bortsett fra et sentralt flisfyringsanlegg. Ved manko på flis fra egne lokale skoger benyttes flis utenfra. Dette betyr lengre og mer miljøbelastende transport.

Det kan fastslås at premissene for at Norges Vel fikk bygge boligene ikke på langt nær ble oppfylt. Et uheldig vedtak som er gjort tidligere, bør ikke føre til et nytt uheldig vedtak. Tvert imot så burde det uheldige påfølgende vedtaket stå som et eksempel på vedtak som ikke burde vært fattet.

Primært mener vi at Bærum kommune ikke kan fortsette å bygge ned dyrket og dyrkbar mark.

Av velkjente årsaker er fremtidens globale matvareproduksjon svært usikker og i denne situasjonen er det uhørt å fortsette å bygge ned Bærums verdifulle matjord. Dessverre valgte et politisk flertall likevel å favorisere utbyggingsinteressene fremfor jordvern og kulturminnevern her. 

Sekundært mener vi at det vedtatte boligområdet må flyttes.

Innspillet til Kommunplanens arealdel 2015-2030 om å omdisponere jordet fra offentlige formål til boligområde gjaldt ca. 15 dekar.  I utsendt varsel består imidlertid planområdet av et adskillig større område, 53 dekar.

For å spare den mest bevaringsverdige delen av jordet nærmest Gamle Ringeriksvei, ber vi om at det   kun tas 15 dekar av den sydlige delen til boliger. Da vil man både ivareta mesteparten av jordet med svært god jordkvalitet og Bispeleden gjennom området.  

Vi gjør oppmerksom på at turdrag er et av fire underformål i arealformålet grønnstruktur i reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel har en retningslinje som sier at minimumsbredden på turdrag skal være 30 meter, jfr. § 11.3 i kommuneplanens areadel.  

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)                                                             Aud Karlsrud (sign.)

Styreleder                                                                                       Styremedlem

Merknadene over støttes av:

Bærum Natur- og Friluftsråd

v. Rigmor Arnkværn (sign.)

Oppdatert 2015.12.19.