Merknader vedrørende Jarenlia, varsel om oppstart av planarbeide, PlanID 2011010 i Bærum kommune

Området skal tilbakeføres til landbruksområde og er beskrevet som en del av Tanumplatået i arealbeskrivelsen til det pågående arbeidet for kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka. Området var tidligere regulert til fremtidig boligområde. I forbindelse med reguleringen skal det vurderes om noen boligtomter kan innpasses. NiB mener det vil være riktig å vente med reguleringen til kommunedelplanen er ferdig behandlet. Å tillate noen boligtomter på området avvises.

Bærum kommune
Regulering
1304 Sandvika

Post baerum.kommune.no

ArkivsakID11/13262                                                                                                        Bekkestua 15.12.2011

Merknader vedrørende Jarenlia, varsel om oppstart av planarbeide, PlanID 2011010 i Bærum kommune


Naturvernforbundet i Bærum har registrert oppstart av offentlig detaljregulering av Jarenlia som anført i annonse i Bæringen 17.11.11.
Vi har følgende merknader:

Avvent KDP for Tanumplatået
Området som skal tilbakeføres til landbruksområde er med som en del av Tanumplatået i arealbeskrivelsen til det pågående arbeidet med Kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka. NiB mener derfor at det vil være riktig å vente med regulering av Jarenlia til KDPen er ferdig behandlet.Her vil området bli sett på i et helhetsperspektiv, et perspektiv som kan ha betydning for den aktuelle regulering av Jarenlia.

Hensynet til biologisk mangfold og trekkområde for vilt
Vi minner om at i området nedenfor nåværende jorder i Jarenlia har BioFokus registrert viktige biologiske verdier. Skogsområdet har også stor betydning som oppholds- og trekkområde for rådyr og fasan. Dette gjelder spesielt i den nedre del av området hvor viltet trekker fra den andre siden av dalføret.

”Noen boligtomter” avvises.
Naturvernforbundet mener at det ikke bør tillates noen form for boligbygging i forbindelse med reguleringen. Hovedhensikten med reguleringen er å regulere området til landbruksområde. Det er viktig å skjerme landbruksarealer for boligbygging i nær randsone til disse. På den måten kan vi klare å bevare landbruksområder som næringsgrunnlag for befolkningen på lang sikt. Bærum kommune har nå ikke mer landbruksareal å miste hvis vi fortsatt skal kunne kalle den en grønn og landlig kommune.    
Forslaget om å vurdere om det kan innpasses noen boligtomter i forbindelse med aktuell regulering må avvises.

Vennlig hilsen

Bjørg Petra  Brekke, sign                                                      Aud Karlsrud
leder                                                                                          Styremedlem
Narurvernforbundet i Bærum                                              

Oppdatert 2012.01.21.