Merknader vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering av Emma Hjorts vei 92, deler av gnr. 47, bnr. 4.

Innledende kommentarer til saken:NiB er imot utbygging av jordet  tilhørende  Emma Hjorts vei 92, til lave boligblokker. Jordet grenser til Jong/Bjørnegårdområdet, som er et prioritert kulturminneområde. Det grenser også til Tanumplatået, hvor arbeidet med kommunedelplan er igang. Vilttrekket gjennom området vil i stor grad forstyrres ved utbygging.

Arkitektkontoret GASA A/S                                                                                                                             

v/ Espen Dahl

Nedre Slottsgate 11, 0157 Oslo

Kopi:

Bærum kommune

Plan og bygningstjenesten (sak 11/15942)

Bekkestua, 4.oktober 2011
 

Merknader vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering av Emma Hjorts vei 92, deler av gnr 47,bnr. 4.

Naturvernforbundet i Bærum avviser boligutbygging på dette jordet av følgende grunner:

·         Området grenser til Jong/Bjørnegård-området, som er et prioritert kulturmiljøområde i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010-2020. Området  ligger også inntil grensen for Tanumplatået (inklusive Tanumskogen) som skal vernes. Arbeidet med en kommunedelplan for dette området er som kjent i gang. Vi mener at jordet hører naturlig sammen med og representerer det samme kulturlandskapsmiljø som Jong/Bjørnegård. Det  bør derfor beholdes/vernes og ikke nedbygges.

·         Vilttrekket gjennom området burde ha vært et bærende element i planleggingen, men forslaget slik det foreligger tar overhodet ikke hensyn til dette. Flyfoto med inntegnet trekkrute for viltet (v.Bærum kommune) viser at trekket starter nord i området og fortsetter sydover midt i området. Denne ruten kolliderer totalt med utbyggingsforslaget. Om ikke viltet skal fortrenges, må viltkorridoren fra Tanumskogen opprettholdes i sin fulle bredde. Vi må anta at trekket til og fra Sandvikselva har foregått i uminnelige tider. Det vil særlig være både stressende og belastende for hjorteviltet om det blir presset til å finne nye veier å vandre.

·         Mot slutten av 1990–tallet forelå det også planer om boligbygging på det samme jordet. Av samme grunner som beskrevet over sa politikerne til slutt nei til boliger der og regulerte det til et LNF-område. Stor var derfor vår forbauselse da et politisk flertall vedtok å omdisponere det samme jordet til boligområde da Kommuneplan for 2010-2020 ble vedtatt.

·         Hvis jordet bygges ned, vil nok en bit av Bærums landbruksjord forsvinne. Vi henviser derfor nok en gang til følgende punkt i vedtaket da Landbruksplan for Bærum ble vedtatt 17.11.1999: ” Vern av dyrket og dyrkbar jord skal være et av de grunnleggende premisser i arealplanleggingen”.

Konklusjon

Vi mener at boligbygging i angjeldende område vil amputere det sammenhengende kulturlandskapsområdet Bjørnegård/Jong/Emma Hjort; det vil være til skade for områdets mangfoldige fauna og det vil bryte med Landbruksplan for Bærum.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke                                         Aud Karlsrud

Leder                                                                Styremedlem og saksbehandler         

Oppdatert 2011.11.05.