Metallgjenvinningsanlegget på Isi

Flytting av Avfall og Metallgjenvinning AS´ til den nordvestre delen av Isi Miljøpark vil kunne medføre forurensninger i Markebekken som del av Sandviksvassdraget. Vi spør Bærum kommune om dette ble vurdert da rammetillatelsen ble gitt. Likeledes ser det ut som at Bærums estetiske retningslinjer heller ikke ble vektlagt da rammetillatelsen ble innvilget. Vårt brev av 26.04.2011 som det refereres til i nedstående brev finner du under Merknader/innspill til plansaker på hjemmesiden.

Bærum kommune

Plan- og bygningstjenesten

1304 Sandvika

Kopi: Bærum kommune – Forurensning og renovasjon

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – miljøvernavdelingen                                                                          Bekkestua, 15.05.2012

Metallgjenvinningsanlegget på Isi

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) er opptatt av hva som foregår i og omkring Isi Miljøpark fordi det ligger i landbruksområdet Frogner/Tandberg med sine kulturminne-, landskaps- og miljøverdier. En mindre del av den ligger nær Kjaglidalen naturreservat og det er akkurat i dette området at det nå planlegges et metallgjenvinningsanlegg med de miljømessige konsekvensene det kan få for omgivelsene.

NiB har tidligere uttalt seg i forbindelse med at Avfall og Metallgjenvinning AS´ nåværende anlegg planlegges å bli flyttet til den øvre delen av avfallsanlegget. Vi står fast ved det vi skrev i vår uttalelse av 26.04.2011 og vedlegger en kopi av denne. I tillegg har vi følgende argumenter som taler imot at anlegget flyttes til dette stedet:

Markebekken

Ifølge planskissen vil metallgjenvinningsanlegget ligge ca. 7 meter fra bekkekanten, mens §5 i kommuneplanens bestemmelser sier at vernesonen skal være 10 meter. Men selv om avstanden til anlegget utvides til 10 meter, vil det representere en forurensningsfare. Markebekken er en av tilførselsbekkene til Isielva og inngår i kultiveringen av Sandviksvassdraget for å opprettholde og øke dets bestand av sjøørret og laks. I Markebekken settes det ut sjøørret- og lakseyngel som etter en 2 års vekstperiode i den åpne bekken slipper seg ned i Isielva gjennom en kulvert.

Markebekkens nærhet til et gjenvinningsanlegg synes ikke å ha blitt vurdert da rammetillatelsen ble gitt. Bekken utgjør et vesentlig moment i saken og vi må derfor be om at rammetillatelsen blir tatt opp til fornyet vurdering.

Byggenes høyde

Som De ser av vår uttalelse av 26.04.2011, forutsetter vi at Bærums estetiske retningslinjer også gjelder for næringsområder og for den saks skyld områder som benyttes til offentlige formål. Ifølge tegningene blir byggenes (hallenes) høyder inntil 13 meter, mens maks. tillatt høyde er angitt til 8 meter ifølge kommunens redegjørelse. Over 60% økning er ikke ubetydelig. Her er det m. a. o. gitt dispensasjon og vi tillater oss da å gjengi tredje ledd av Plan- og bygningslovens § 19-2 Dispensasjonsvedtaket: « Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.» Estetikken er en del av miljøet som her øyensynlig ikke er vektlagt. Vi minner også om at da den nye Plan- og bygningsloven trådde i kraft 1. juli 2009, ble det innskjerpet at den tidligere utstrakte bruken skulle begrenses.

Naturvernforbundet i Bærum er ikke imot Avfall og Metallgjenvinning A/S´ virksomhet innenfor Isi Miljøpark. Men miljøparken skal tjene miljøet totalt sett, hvilket i dette tilfellet krever følgende:

– Metallgjenvinningsverkets nærhet til Markebekken er øyensynlig ikke vurdert, hvilket krever at rammetillatelsen blir tatt opp til fornyet vurdering.

– Bærum kommune må øve innflytelse og vise fleksibilitet for å finne plass til metallgjenvinningsvirksomheten lengre nede i avfallsanlegget og gjerne nedsenket i terrenget.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                                                              Finn Otto Kvillum

Leder                                                                                                                     Styremedlem og saksbehandler

Vedlegg

Oppdatert 2012.05.29.