Miljøvernprisen

Prisen ble innstiftet på årsmøtet i 1975 etter forslag fra Bærum Miljøverns styremedlem Axel Wannag. Foruten å være et ledd i lokallagets opplysningsvirsksomhet, skal de bidra til å synliggjøre naturvernarbeidet i Bærum. Ifølge vedtektene er det styret som skal kåre prisvinneren, men medlemmene kan gjennom kalenderåret foreslå kandidater. Prisen skal utdeles på årsmøtet.

Tabellen nedenfor viser navnene på alle som har mottatt prisen og begrunnelsen for tildelningen. ÅrNavnBegrunnelse 1975 Nils Borchgrevink I en årrekke har han utdypet og klargjort viktige sider ved natur- og miljøvernet gjennom sine mange leserinnlegg og artikler i aviser og tidsskrifter. Han har arbeidet målbevisst for turveier, sykkelstier og kollektivtransport og vært en ettertraktet turleder og foredragsholder. 1976 Stig Andersen Pådriver bak aksjonen for å bevare bebyggelsen på Løkketangen og gamle Løkke bro. Aksjonen fikk stor oppslutning. Visjonen om et mykere samfunn og evnen til å tenke i nye baner for å nå målet lå også bak tildelingen. 1977 Elisabeth Bjørnstad og Cecilie Hegle De to pikene på 10 år protesterte mot bilvei i turveien langs Øverladselva ved Kloppa. Dette medvirket til å stoppe veiprosjektet. 1978 Idar Dworsky Som el-verksjef gjorde han en fremragende innsats for å skape forståelse for energisparing, bl.a. ved å arrangere temauke for elevene ved skolene i Bærum. 1979 Erik Østbye Gårdbrukeren på Dalbo for aktivt jordvern og jordbruksinformasjon til skolebarn. 1980 Sverre Olsen Mangeårig, utrettelig arbeid med fiskeoppdrett og vern av fiskebestanden i Bærums vassdrag. 1981 Ikke utdelt 1982 Ikke utdelt 1983 Harald Kolstad Stort engasjement for natur- og kulturvern i Bærum. Spesielt ble fremhevet hans innsats for gjennomføringen av Vestmark-vandringene i samarbeid med idrettslaget Jutul der tusenvis av bæringer har fått del i naturglede og lokalhistoriske kunnskaper. 1984 Skui Vel Motarbeidet luktplagene fra Isi avfalssdeponi der VEAS mellomlagret slam. Engasjerte seg også mot motorcrossbanen som lå i naturområdet ved siden av avfallsdeponiet. 1985 Teknisk utvalg i Bærum kommune Vedtok 2 års prøvestans i giftsprøyting av veigrøfter. 1986 B. Christian Jenssen Utviste et sterkt engasjement gjennom Folkeaksjonen mot videre utbygning av Fornebu og utfordret de politiske myndighetene til å ta miljøansvar. 1987 Tanum Vel Styret i Tanum Vel kjempet for å bevare Tanum-skogen som natur- og friluftsområde. 1988 Ingolf Kristiansen Lang og trofast innsats for å bevare naturkvalitetene på Kalvøya. 1989 Per Øien Per og kona Kristine bygget opp Øverland-arboretet. 1990 Torbjørn Haslestad Åpnet Stein gård for barn for at de skulle kunne oppleve et levende gårdsmiljø. 1991 Odd Røseng Høyt respektert innsats for plantelivet i Bærum med registrering av floaren på bl.a. Kalvøya, Tanumplatået, i Stubberud Skogpark og på Hosle. 1992 Trygve Christensen For sitt arbeid for vern av Bærumsmarka og sitt forfatterskap om markas historie. Tok initiativet til stiftelsen av Bærumsmarkas Venner. 1993 Kirsten Jacobsen Hun har gjennom Budstikkas debattspalter gitt viktige bidrag til gavn for natur- og miljøarbeidet. 1994 Bjørn Kåre Salvesen Utrettelig innsats for Bærumsmarka og for kampen mot boligbygging i Østernvann-området. 1995 Ragnhild og Johnny Fagerstrøm Ekteparet har i mange år gjennomført selvpålagt kildesortering som har gitt som resultat at de ikke leverer avfall til det kommunale renovasjonssystemet. 1996 Store Stabekk gård Representert ved Benedicte Lorange og Mona og Sven Haaverstad for aktivt jordvern og pietetsfullt vedlikehold av gamle gårsbygninger i Bærums boligområde. 1997 Trygve Rynning Initiativtaker og leder av Jarmyras Venner. Det er i stor grad takket være hans innsats at Jarmyra unngikk et nytt skolebygg. 1998 Per Håkon Nervold Som tidligere leder av Skui Vel og som privatperson har Nervold gjennom en årrekke kjempet for naturverdiene i sitt nærområde. 1999 Terje Bøhler Som leder av Norsk Ornitologisk Forening – avd. Asker og Bærum har han gjort en særlig fortjenestefull innsats ved å delta i registreringen av fuglebiotopene i forbindelse med planene for utviklingen av Fornebu og etableringen av Haga golfbane. Videre har han drevet opplysningsvirksomhet for bevaring av fuglelivet og biologisk mangfold. 2000 Yngve Andersen Som tidligere skogsbestyrer i Bærum kommune og gjennom sitt personlige engasjement i intresseorganisasjoner har han gjort en betydelig innsats for naturvern og naturforvaltning i Bærum. 2001 Barnas Turlag Dette laget i De Norske Turistforening – Oslo og Omegn har bygget opp et aktivt miljø for barn i og omkring den nyrestaurerte Sæteren Gård. Laget ved dets leder Grethe Johnsen, har lykkes i å trekke barn ut i naturen for å lære å kjenne og bli glad i den. 2002 Anna Marie Graff For sitt utrettelige arbeid for vern av Tanumplatået og Tanumskogen i særdeleshet, men også for sitt mangeårige målrettede arbeid for vern av Bærums natur- og kulturlandskap, både som politiker og som organisasjonsmenneske. 2003 Ikke utdelt. 2004 Aksjon for drift av Kolsåsbanen Oppnådde å få gjenåpnet Kolsåsbanen mellom Bekkestua og Kolsås og er gjennom sitt arbeid blitt en respektert ressursgruppe og motpart for politikerne og Oslo sporveier. 2005 Morten Bergan For sitt mangeårige arbeid for å sikre de grønne verdiene på Fornebu. 2006 Morten Heldal Haugerud For sitt mangeårige arbeid for å verne om miljøet i Skui-området og spesielt for sin innsats for å bevare natur- og kulturlandskapet og kulturminner på Jordbru. Han viser generelt et allsidig engasjement i forhold til natur og miljø i Bærum og marka. 2007 Johnny R. Pedersen For sin betydelige innsats for å få på plass Lilløyplassen naturhus på Fornebu og for sin troverdig og levende måte å formidle kunnskaper om naturen med særlig vekt på fuglefaunaen. 2008 Per O. Seglen For sitt betydelige bidrag til å dokumentere at Bærum har et unikt biologisk mangfold og blant politikerne oppnådd forståelse for at dette må tas hensyn til. Spesielt bør nevnes Seglens rapport over sommerfuglfaunaen på Isi som medførte at en plan om gjenvinningsindustri på et jorde under Isi gård isteden ble lagt til det allerede etablerte Isi avfallsdepots område. 2009 Jolien Perotti For sitt initiativ til opprettelsen av Øverland Andelslandbruk som det første andelslandbruket (CSA) i Norge og for sin entusiastiske måte å spre kunnskap om økologisk landbruk og viktigheten av bruk av jorda til matproduksjon.

Oppdatert 2010.03.31.