Nærfriluftsliv – Byutvikling, grønne lunger og korridorer

Nærfriluftsliv – Byutvikling, grønne lunger og korridorer

Er rekreasjon og bilfri framkommelighet i konkurranse med utvikling av kommersiell virksomhet, boligområder og transport mulig?

Innleder: Hanne Thoftdahl, Vista Analyse AS

Hanne Toftdahl er cand. philol. med fagene økonomi og geografi fra Universitetet i Oslo. Hun har yrkeserfaring fra flere departementer, forskning og rådgivende konsulentfirma.

Toftdal er bl.a.  forfatter av «Nye utsikter» –  Sørumsand – utvikling av en by

Hun har også deltatt i «Fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet»  – Hovedmålet med prosjektet var å frambringe ny kunnskap som grunnlag for Riksantikvarens vurdering av fylkeskommunens rolle som regional kulturminnemyndighet. 

Hun er også forfatter av «Næringsutvikling i Osloregionen – vekstmuligheter i alternative utbyggingsmønstre» – Plansamarbeidet Oslo-Akershus – En analyse av næringsutviklinen i Osloregionen.