Når vern ikke lenger er nok

En samlet plan for vern og restaurering av skog i Markas nordlige deler.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ønsker igangsatt en umiddelbar redningsaksjon for de siste restene av gammel naturskog i Marka, og for alle artene som hører hjemme i slik skog. Utviklingen i Oslomarka er kommet så langt at det ikke lenger er tilstrekkelig bare å verne mer, dersom mangfoldet skal opprettholdes. I tillegg til å verne resten av den gamle naturskogen, er det nødvendig å starte med restaurering av industriskog og å binde sammen de gamle naturskogene til et landskapsøkologisk nettverk. Et slikt nettverk vil kunne fungere som spredningskorridorer for artene, og således forhindre innavl og utdøing i små populasjoner.

Det er ikke lenger nok å verne Markanaturen. Med FN’s tiår for naturrestaurering rett rundt hjørnet har tiden kommet for å begynne arbeidet med å restaurere skog, slik at den kan opprettholde mangfoldet av planter og dyr på lang sikt, for kommende generasjoner. 

 • Det må gjennomføres ny fagbiologisk, næringsuavhengig registrering av all skog eldre enn 70 år, og hogst må ikke tillates før registreringen er gjennomført og vurdert for det aktuelle hogstområdet.
 • Det må igangsettes arbeid med en samlet verneplan for Marka etter naturmangfoldloven og etter markaloven:  
  – NOAs velbegrunnete verneforslag må inngå i vurderingsgrunnlaget.
  – Ferdig utredete områder vernes fortløpende.
  – Framlagte verneforslag underlegges midlertidig vern under verneprosessen
 • Det nedsettes en fagbiologisk ekspertgruppe for å vurdere Markas økologiske tilstand og den samlede belastningen av flatehogster og granplantasjer, samt utarbeide faglige rammer for og krav til en landskapsøkologisk plan for Marka. 
 • NOAs arbeid med en landskapsøkologisk korridor og etablering av restaureringsområder må videreføres i offentlig regi. 
 • Nordmarka-Krokskogen og Lillomarka landskapsvernområder opprettes med forskrifter som sikrer en gjenoppbygging av et flersjiktet, naturpreget skogbilde. 
 • Naturreservatene i Romeriksåsene knyttes sammen gjennom restaurering av mellomliggende områder og vern av friluftslivsområder etter markaloven. 
 • Skogforvaltningen i Marka må endres:  
  – Skogforvaltningen legges under Markaloven og miljømyndighetene. 
  – Markaforskriften etter skogbruksloven endres i tråd med forslaget fra OOF og NOA i 2009, og legges inn under Markaloven.
  -Utvalgshogst og kontinuitetsskogbruk innføres som foretrukket skjøtselsmetode, og avvik må begrunnes og konsekvensutredes. 
  – Det må innhentes fagkompetanse på biologisk mangfold og naturopplevelse ved vurdering av hogstsøknadene, og vurderingen må fremgå av vedtakene. 
  -Hogstsøknadene må legges ut på en åpen nettside med tre ukers frist for allmennheten til å komme med merknader og innspill. Også godkjenningsvedtakene må legges ut på nettsiden, med tre ukers klagefrist. Hogst må ikke tillates i denne perioden.