Natur og klima: Noen spredte inntrykk fra partiprogrammene

En kommentar av styreleder i NiB, Kari Balke Øiseth

blomster, vann, busker, fjell i bakgrunnSunniva Schjetne

Et glimt fra Kolsås-Dælivann naturvernområde

Det er interessant å lese partiprogrammer med natur- og klimablikk. I prinsippet er partiene forpliktet av programmene sine. De viser hva partiene mener og hva de har tenkt å gjøre. Likevel er det nok ikke alltid slik at politikken som gjennomføres er helt i tråd med programmene.

Portrett av Kari Balke Øiseth

Nedenfor er noen spredte inntrykk ved gjennomlesning av programmene, uten at det nødvendigvis er verken dekkende eller rettferdig. Jeg oppfordrer alle til å lese programmene selv, du finner dem her: Valgprogrammene.

Kari Balke Øiseth

Det er heldigvis slik at mange partier er enige om mye. Arbeiderpartiet, Høyre, MDG, Rødt, SV og Venstre ønsker alle at Bærum skal være en foregangskommune på klima og natur. Ulikheten består mest i hvilke konkrete tiltak de vil sette i verk for å nå dette målet.

Noen inntrykk fra programmene, i alfabetisk rekkefølge:

Arbeiderpartiet skriver at «klima, miljø og natur skal være fundamentet og rammen for alle områder der vi utvikler politikk». Partiet scorer etter min oppfatning middels på konkrete forslag, og de vil blant annet føre et arealregnskap i Bærum som gir oversikt over opprettelse og nedbygging av ulik type areal. Samtidig ønsker de å bygge ut på Avtjerna etter 2042.

Fremskrittspartiet har ennå ikke oppdaget klimaendringene og naturødeleggelsene. Klima og naturvern er ikke nevnt i programmet, men partiet er opptatt av å rydde opp i plastforsøpling. Bærum FrP vil realisere utbygging på Fossum primært som et område for småhusbebyggelse, og vil opprettholde Avtjerna som en fremtidig arealreserve.

Høyre vil at Bærum skal være en foregangskommune når det gjelder klima og natur. De er likevel ikke like konkrete på hvordan dette skal bli gjennomført. Sammenlignet med andre områder i programmet er det nokså få tiltak for klima og natur. Høyre vil «Balansere hensynet mellom vekst og vern i arealpolitikken på en forutsigbar måte», og svært mange av punktene deres er av typen «arbeide for», «legge til rette for», «jobbe for» osv. Interessant nok er det under overskriften «Elver, vassdrag og Oslofjorden» at de blir mest konkrete, der vil de blant annet «Utvikle en forpliktende plan for restaureringstiltak av utvalgt marin natur». Høyre vil at Fossum skal utvikles som bolig og næringsområde fra 2032, og at Avtjerna settes av til fremtidig bolig og næringsutvikling etter 2040.

KrF er mer opptatt av sosialpolitikk enn av klima og natur. De skriver at ivaretagelse av jorden, klima og miljø er en viktig del av forvalteroppgaven, men har ikke så mange konkrete mål og tiltak i programmet.

MDG vil at Bærum på sikt kan bli Norges beste og mest bærekraftige kommune å bo i. De sier nei til all nedbygging av natur i Bærum og vil innføre et forpliktende arealbudsjett som fører til økt naturandel i Bærum. De vil opprette en egen etat for klima, natur og miljø som koordinerer kommunens klimaarbeid og overvåker og rapporterer utviklingen i utslipp. MDG vinner prisen for flest konkrete tiltak, store og bittesmå.

Pensjonistpartiet har, så vidt jeg kunne finne, ikke utarbeidet et eget valgprogram for Bærum.

Rødt skriver i programmet at menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og biologisk mangfold er et resultat av kapitalismens ideologi om økonomisk vekst og forbruk. Rødt vil at det skal føres et omfattende arealregnskap., og   har også en rekke andre konkrete mål på miljø og klima. Fossum og Avtjerna skal ikke bygges ut.

Senterpartiet er det eneste partiet som tar opp i programmet sitt et forhold NiB har vært opptatt av, nemlig at Bærums sterke vekst setter press på naturen. Senterpartiet har programfestet at de vil legge SSBs prognoser om folketall på 150.000 innbyggere i 2050 til grunn for kommunens langsiktige planlegging, i motsetning til kommunens egne og høyere prognoser. Samtidig er Senterpartiet og FrP de partiene som er mest opptatt av å tilrettelegge for privatbilen. Senterpartiet vil blant annet opprettholde parkeringsmulighetene i boligområdene. Generelt er Senterpartiet opptatt av at klima og miljøkrav må være realistiske, og underlegges nytte-kostnadsanalyser. Målet om 65 prosent reduksjon i klimagassutslipp i Bærum mener de er for høyt.

SV vil at vern av natur, dyrket mark og naturmangfold må legges til grunn for all arealdisponering i kommunen. De viser til at FNs globale naturavtale, og at arbeidet med å stabilisere klimaet og kutte utslipp må inkludere naturvern og naturrestaurering.  Arealnøytralitet må være et mål. Ellers har programmet få konkrete tiltak på klimaområdet. SV vil ikke bygge ut på Avtjerna eller på Smiejordet på Fossum.

Venstre har klima, miljø og arealutvikling som første sak i sitt program. De går inn for at kommunen må innføre et arealregnskap og mål om arealnøytralitet med null netto nedbygging av natur og dyrka mark. De har flere tydelige mål og tiltak for å verne natur og biomangfold, og for å få ned klimagassutslipp. Verken Fossum eller Avtjerna nevnes konkret.

________________

Naturvernforbundet er i prinsippet en partipolitisk nøytral organisasjon, og vi ønsker at alle partier skal ta klimaproblemene og ødeleggelse av natur alvorlig og følge opp de internasjonale avtalene Norge har forpliktet seg til.

Jeg oppfordrer medlemmene våre til å lese partiprogrammene og utfordre alle partier på hvilke grønne ambisjoner de har.

Den viktigste oppfordringen er: Bruk stemmeretten!

Godt valg!