Naturskadelig lys i den rødlistede sumpskogen i Storebukta.

Vi har i en e-post til kommunen bedt om at den naturskadelige ledlyslenken gjennom sumpskogen i Storebukta, nord-øst i Kolbotnvannet, fjernes.

Denne henvendelsen gjelder ledlyslenken som henger langs gangveien gjennom sumpskogen i Storebukta, nord-øst i Kolbotnvannet.

Lyslenken har hengt der siden gangveien ble anlagt gjennom sumpskogen, og den representerer en uakseptabel skade for biomangfoldet knyttet til skogen.

Vi forstår det slik at det er utbygger som er ansvarlig for lyset, og vi har i den tro at dette kun var en kortvarig og midlertidig løsning, avventet situasjonen.

Nå mener vi situasjonen er uholdbart på overtid, og krever lyset fjernet.

Det er godt kjent hvor skadelig feil lys, feil bruk- og overforbruk av lys er for en rekke arter og organismer i naturen. Lysforurensning utgjør en underkommunisert, men betydelig trussel mot naturmangfoldet.

Lyset langs gangveien i Storebukta er av en svært kraftig ledlystype som lyser opp store deler av sumpskogen etter mørkets frembrudd. Dette innebærer i praksis at skogen er ubrukelig- eller sterkt forringet som leve- og funksjonsområde for mange av de artene som hører til der.

Dette kan vi ikke akseptere i fortsettelsen nå når vi igjen er godt inne i vårsesongen, og sommer og høst ligger foran oss med tilhørende biomangfoldaktivitet og naturdynamikk.

Sumpskogen i Storebukta er registrert som en viktig og rødlistet naturtype, og hvis det skal være noe realitet i bevaringen av denne, så må også artsmangfoldet som naturlig hører til der skjermes mot den type skade et slikt lys representerer.

Anleggelsen av gangveien gjennom denne sumpskogen var kontroversiell, og etter vår mening uakseptabel i utgangspunktet. Når vi nå ser at dette har medført ytterligere skade i form av lysforurensning som påvirker store deler av skogen negativt, og for mange arter av feks fugl fatalt, er det åpenbart at belastningen på denne rødlistede skogen har blitt altfor høy.

Vi ber derfor om at lyslenken fjernes umiddelbart.

På sikt bør også gangveien fjernes, naturen restaureres, og gangveien legges på utsiden av skogen, slik den opprinnelig var tenkt.

Lys der må være av en type som ikke skader naturen, ikke lyser innover i skogen, og helst med sensorer som gjør at lys kun slår seg på når noen passerer.