Naturverdiene i Oslos elvedaler må sikres

Oslos vassdrag strekker seg fra Marka til Fjorden. De er omkranset av viktige naturtyper, og er leveområdet for sjeldne arter. Samtidig gir de oss overvannshåndtering, grønne lunger, badeplasser og lett tilgjengelige turområder.

Disse blågrønne stiene er under sterkt press fra utbyggere og utsatt for forurensning. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har nå sendt et brev til alle partiene i Oslo der vi ber om at elvedalene i Oslo må få en samlet plan for et varig og sikkert vern.