Naturvernforbundet i Ås og NOA med felles uttalelse til kommuneplanen

Kommuneplanen for Ås kommune er under revisjon. NOA støtter lokallagets høringsuttalelse.

Naturvernforbundet i Ås har i samarbeid med NOA gitt uttalelse til forslag til kommuneplan for Ås kommune for perioden 2022-2034.

Uttalelsen vår går særlig i detalj om et forslag i arealplanen om å omregulere Nordbyåsen-skogen til Vinterbro næringspark øst. Omregulering vil ramme et sjeldent og viktig område med gammel skog av stor landskapsøkologisk betydning i et område hvor skogen allerede er svært fragmentert av landbruk, næring, bebyggelse og infrastruktur.

Hovedbudskap i uttalelsen:

● Samfunnsdelen bør utvides til å favne bredere om hensynet til natur – da i relasjon til
reduksjon av klimagassutslipp, vern av myr, fokus på økologisk bærekraft og
bevaring av nærnatur som fremmer folkehelsen.

● I kommuneplanens arealdel mener vi inngrep i viktige naturområder må unngås, i
tråd med kommunens plan for naturmangfold. Vi mener dette ikke følges opp i den
planlagte nye næringsparken Vinterbro øst og utvidelsen av Vinterbro vest.

● Omregulering av Nordbyåsen-skogen til Vinterbro næringspark øst må avvises. Det
vil ramme et sjeldent og viktig område med gammel skog som Ås kommune må ta
vare på. Det er flere rødlistede arter innenfor og tett inntil den planlagte
næringsparken som vil bli rammet av utbyggingen, deriblant vedboende sopp og
storsalamander (som er en ansvarsart for Ås kommune). Det er også ravinedaler i
området som burde kartlegges. Selv en mindre utbygging i dette området ville
ødelegge for viktige naturkvaliteter.

● Utvidelsen av næringsparken Vinterbro vest vil ramme myr, et viktig økosystem for
naturmangfold og klima. Utbygging i myr må unngås.

● Arealregnskapet bør korrigeres.

● Vi mener at kommunen må ha arealnøytralitet som mål.

Les mer her:

Hele uttalelsen, 14.1.22

Omtale i Ås avis 19.10.21 (betalingsmur)

Naturvernforbundet i Ås sin Facebook-side