Naturvernforbundet stoppet hogst i Nordmarka

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har stoppet en hogst i Løvenskiolds skoger ved Spålen i Nordmarka. Området er registrert som meget verdifullt for biologisk mangfold.

I motsetning til alle de andre hogstene i området, startet denne hogsten så godt som umiddelbart etter godkjenning, uten noen mulighet for frilufts- og naturverninteressene til å påvirke vedtaket. Det var bare tilfeldigheter som gjorde at hogsten ble oppdaget.

Hogsten ble omsøkt og godkjent uten at hensyn ble tatt til innsendt registreringsrapport om de store verneverdiene i området, som både grunneier og kommune hadde fått tilsendt.

– Dette viser tydelig hvor dårlig skogforvaltningen fungerer i Marka, sier Gjermund Andersen, daglig leder i NOA. – Hadde ikke tilfeldigvis NOA hatt en person forbi området, hadde hogsten aldri blitt oppdaget, og verneverdiene gått tapt.

I den aktuelle hogstteigen er det et rikt og mangfoldig samfunn av planter og dyr som hører den virkelig gamle skogen til, og som ikke tåler skogsdrift. Biologene som registrerte område anbefaler at det ikke røres. Skogbruket har gjennom sertifiseringen akseptert at slike områder ikke skal hugges, men det skjer ofte likevel, hovedsakelig fordi ingen vet om verdiene eller hogstplanene.

– Markaorganisasjonene må få vinterens hogstplaner allerede på høsten, og organisasjonene må gis en rolle i godkjenningsprosessen, slik at vi kan ivareta markabrukernes og markanaturens interesser. Det er uakseptabelt at skogen i Marka forvaltes med så lite hensyn til naturvern og friluftsliv. Vi har alle en rett til å medvirke i planer som angår miljøet, sier Andersen, og viser til miljøinformasjonsloven og Århuskonvensjonen.

7 % av Marka er vernet etter naturvernloven. Noe tilsvarende har store biologiske og/eller opplevelsesmesige verdier og bør derfor vernes. Resten av Marka bør primært forvaltes ut fra hensynet til friluftsliv og naturopplevelse, og ikke ut fra trefiberinteressene, som i dag. Skal dette skje, må skogbruket i Marka underlegges den nye Markaloven, og ikke som i dag: Skogbrukets næringslovgivning.

Mer informasjon:
Daglig leder i NOA, Gjermund Andersen, mobil 9522 6402.

Les mer
Tilleggsinformasjon om naturverdiene ved Tvetjenna.
Les om registrering av nøkkelbiotoper i området.

Hogstklage Tvetjenna – tilleggsargumenter

Tvetjerna – biologiske registreringer 1998

Gammelskog, ved Spålen

Skogskrent ved Spålen

Granskog i skodde

Ved Spålen i Nordmarka

Gammelskog, ved Spålen

Skogskrent ved Spålen

Ved Spålen i Nordmarka

Granskog i skodde

Tømmerlasting, Tvetjenna