Nei til ny næringspark på Vinterbro i Ås kommune!

Les mer og signer oppropet her.

I forslaget til ny kommuneplan i Ås kommune (Viken) er det foreslått å bygge næringspark i et svært verdifullt naturområde ved Nordbyåsen/Nøstvedtmarka på Vinterbro, navngitt Vinterbro Næringspark Øst. Arealet er på 559 daa, og det finnes store verdier knyttet til både natur og friluftsliv som vil bli betydelig redusert, selv ved en delvis nedbygging av området. 

Vi ønsker å bevare dette svært verdifulle LNF (landbruk-, natur- og frilufts)-området slik det er, uten noen form for nedbygging! Skriv under dersom du er enig. 

Størstedelen av området er gammel barskog av regional verdi med flere truede arter. Denne typen skog er nasjonalt sjelden og i tilbakegang. Området er også av svært stor betydning som spredningskorridor for rødlistede arter og hjortevilt, som elg. Ås kommune sin ansvarsart, storsalamanderen (NT-nær truet), finnes også i området. Flere truede arter finnes rett utenfor området som er foreslått nedbygget, inkludert den europeiske ansvarsarten prikkporekjuke (EN-sterkt truet). En nedbygging vil ødelegge for artene i de små restene av skog som blir igjen, i tillegg til at de andre nevnte naturverdier forsvinner.

Signer oppropet mot ny næringspark på Vinterbro her!

Les Naturvernforbundet i Ås og NOAs felles uttalelse til kommuneplanen for Ås her.