NiA sender uttalelse til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Marka, og godkjenning av landbruksveier

Forslaget til ny forskrift vil gjøre det umulig for Naturvernforbundet å kontrollere at naturverdier ikke går tapt ved hugst. Spesielt vil mange små hugster aldri bli meldt, og derfor kunne foregå uten kontroll.

Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo
CC: Asker kommune

Asker 23.10.17

Høringsuttalelse – Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier 

Det vises til høringsutkast av 07.07.2017.

Naturvernforbundet i Asker er opptatt å bevare Oslomarkas biologiske mangfold, og å sikre at Oslomarka kan bevares for framtidige generasjoner. Vi er derfor helt enige i formålene i Markaloven, og mener det er viktig at den nye forskriften ikke svekker intensjonene med loven.

Dessverre finner vi at den foreliggende utkast ikke i tilstrekkelig grad ivaretar slike interesser, blant annet fordi det foreslås flere endringer som vil svekke natur – og friluftslivsorganisasjonenes mulighet til å medvirke til en bærekraftig forvaltning av Oslomarka

For det første er forslaget til ny forskrift ikke i tråd med Stortingets mål om at restriksjonsnivået skal opprettholdes på samme nivå som tidligere. Balansen mellom skogbruksinteressene og markainteressene må opprettholdes. Derfor må formålsparagrafen likestille skogbruket og markainteressene, slik det også framstilles i høringsnotatet fra departementet: Vi mener derfor at ordet «som» i departementets forslag til formålsparagraf må byttes ut med «og å». Likeledes må Markalovens formål: «idrett og naturopplevelse», også inn i formålsparagrafen.

Forvaltningen av skogbruket må skje gjennom åpne og transparente prosesser, med god adgang til medvirkning fra natur – og friluftslivsorganisasjonene, slik at man unngår at kvaliteter knyttet til idrett, friluftsliv, naturopplevelse, naturmiljø, landskap og kulturminner går tapt. Registreringen av natur-, idrett-, kultur- og friluftslivsverdiene i Marka er avgjørende for at Markas verdier ivaretas for framtidige generasjoner. Arbeidet med kartleggingen av disse verdiene må derfor intensiveres, slik at skade kan unngås. I slikt registreringsarbeid er markaorganisasjonene og deres medlemmer en viktig ressurs.

Meldeplikten må omfatte alle hogster i Marka. Begrensningen av plikten til hogstflater over 10 dekar vil kunne medføre at store natur-, kultur- og opplevelsesverdier kan gå tapt.

Vi støtter forslaget om at all hogst skal meldes inn på en nettportal. Meldingene må tegnes inn på kart der alle tilgjengelige data om natur-, kultur- og friluftslivsverdier fremgår. Denne bør etableres en varslingsfunksjon når det kommer nye meldinger, f.eks. gjennom en abonnementsordning.

Vi mener det er naturlig at Landbrukskontorene har plikt til å gå gjennom alle innmeldte hogster, og fortløpende vurdere hvilke hogster de skal gå nærmere inn på og befare. Det bør være en frist for bemerkning (minst 3 uker), fra meldingen er lagt ut på nettportalen, slik at andre relevante aktører skal kunne vurdere meldingen på en tilstrekkelig god måte. Organisasjoner som har friluftsliv, idrett, naturvern eller kulturvern som formål skal ha rett til å komme med bemerkninger og å påklage vedtak fattet av kommunen, jfr. markalovens § 16.

Hogster som er begrenset av vedtak fra kommunen, kan ikke igangsettes før klagefristen på 3 uker er utløpt. (Klagefristen er 3 uker jf. forvaltningslovens § 29.)

Vi mener at det nåværende virkeområde for forskriften bør opprettholdes. Begrunnelsen for dette er at viktige natur- og friluftsområder, ofte nær bebyggelsen, vil havne utenfor om en benytter Markalovens grenser.

Med vennlig hilsen
For Naturvernforbundet i Asker
Arild Jansen