Ubalansert og misvisende NIBIO-rapport om økologiske korridorer

For noen uker siden ble det publisert en rapport fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), laget på bestilling fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), som kritiserer det faglige grunnlaget for etablering av økologiske hensynssoner i Marka.

NOA mener at rapporten fra NIBIO er ubalansert og dertil misvisende på en rekke punkter. Den svarer ikke på oppdraget som ble gitt fra Landbruks- og matdepartementet, om å gi en faglig balansert gjennomgang av betydningen av økologiske korridorer som bevaringstiltak for biologisk mangfold generelt og truete arter spesielt. Rapporten oppleves heller som en selektiv oppsummering av forskning som konkluderer negativt om økologiske korridorer.

NOA har sendt brev til Landbruks- og matdepartementet der vi påpeker at det er kritikkverdig at LMD har gitt rapporten sitt godkjenningsstempel og dermed et faglig alibi den ikke skulle hatt. Brevet kan du lese ved å følge lenken øverst i saken.

Etter å ha gjennomgått rapporten som LMD har bestilt og distribuert, er det NOAs oppfatning at rapporten bør trekkes tilbake. Videre ser vi for oss at LMD bestiller en ny rapport med vekt på en balansert framstilling av forskningsstatus på området.

Forutsigbart nok har samtlige næringsaktører innen skogbruket som har levert innspill til høringsrunden i Oslo kommune, dvs. prosessen i Oslo kommune som vises til som bakteppe for oppdraget, brukt LMDs rapport når de skal forklare hvorfor økologiske korridorer ikke bør prefereres som virkemiddel for å styrke biologisk mangfold. Vi ser det som naturlig at LMD informerer både skognæringen og Oslo kommune om at rapporten ikke har levert på LMDs bestilling av en faglig balansert rapport, og at det heller ikke foreligger en statusrapport i tråd med kriteriene LMD la til grunn i tildelingsbrevet.

Samtidig bør det da gjøres oppmerksom på at det foreligger et stort antall nyere (i rapporten unevnte) publikasjoner som konkluderer motsatt av det NIBIOs rapport gjør. Et utvalg av slike unevnte, men sentrale publikasjoner kan du lese ved å følge lenken øverst i saken.

Les departementets oppdrag og NIBIOs rapport ved å følge lenkene øverst i saken, og bedøm selv.