NiBs holdning til boligbygging og fortetting langs Kolsåsbanen – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 9. juni 2010

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) arbeider for Bærumsbefolkningens rett til gode bo- og leveforhold. Da er det helt nødvendig å ta vare på naturen og hindre videre nedbygging av kommunens naturkvaliteter.

Kommunepolitikerne i Bærum ønsker å beholde Bærum som en grønn og landlig kommune, og NiB er glade for at vår kommune samarbeider med staten og de 12 største byene i Norge om å skape framtidens byer. Det vil si byer med reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø.

For å minske presset på skoler, barnehager og veier, har kommunestyret vedtatt å senke ambisjonen om antall nye boliger fra 800 til 450 per år. Videre har de vedtatt å øke kravet til tomtestørrelse for eneboliger fra 700 til 800 kv.m, samt fra 1100 til 1200 kv.m for tomannsboliger. Kommunen har vedtatt at nye boliger skal bygges i aksen Sandvika/Vøyen, samt på Fornebu. Avtjerna ligger et stykke ut i tid. Trass i dette vedtaket ønsker man å bygge boliger på Fossum, som ligger utenfor de vedtatte områdene for boligutbygging. I tillegg er det fremdeles noen større tomter i privat eie rundt om som eierne ønsker å realisere til boligbygging.

Boligutbyggingene og den gradvise fortettingen i eksisterende boligområder vil generere behov for nye barnehager, skoler og idrettsanlegg, butikker, sykehjem og gravplasser. Det trengs også arealer til næringsvirksomhet, for jo flere som arbeider i nærmiljøet jo mindre behov blir det for arbeidsreiser inn(en) og ut av kommunen hver dag. Boligbygging uten tilstrekkelig servicetilbud i nærheten vil øke behovet for reiser, og vil motarbeide tiltak som skal redusere klimagassutslipp. Hvis kommunen skal nå sine miljømål må nye boligområder konsekvensutredes: Hvor mye trafikk vil genereres? Hvor stor andel vil kollektivtrafikken ta? Hvor store blir transportkostnadene for den enkelte og for lokalsamfunnet? Hvor stort blir utslippet av klimagasser?

Hvordan kan så fremtidens utbyggingsprosjekter forenes med Bærums ønsker om å være en grønn og landlig kommune og en visjon om bystruktur med reduserte klimagassutslipp og et bedre bymiljø?

NiB tar utgangspunkt i tre forhold som vil imøtekomme kommunens visjoner om reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø: Energieffektive transportløsninger, kostnadseffektiv infrastruktur og nærhet til grøntområder og naturområder.

Energieffektive transportløsninger må ha som konsekvens at biltrafikken går ned, og flere arbeids- og fritidsreiser føres over på offentlig kommunikasjon. Dette vil minke presset på større og flere veier i kommunen. Færre biler på veiene og færre kjørte kilometer pr bil er et godt virkemiddel for å redusere CO2utslippene. Færre biler vil også medføre færre ulykker.

Vi har et godt kollektivtransporttilbud i sentrale deler av Bærum og de samfunnsmessige investeringene som allerede er lagt ned, og som skal legges ned i årene framover, må utnyttes godt. Dette tilsier en høy utnyttelse av kollektivtransport med T-bane, trikk, buss og tog. Blir utnyttelsesgraden høy vil kollektivtransport være lønnsomt både for samfunnet og den enkelte.

NiB har en svært restriktiv holdning til nedbygging av kommunens grønne lunger. Vi må ikke bygge ned mer natur med veier. Kommunen må være svært restriktiv i videre utbygging av brede gangveier i naturområder og i områder med sårbar natur og stor artsrikdom. Vi har tidligere tiders nedbygging av bekker i kommunen som skrekkeksempler på hvordan man har ødelagt områder som i dag kunne vært verdifulle grøntområder i nærmiljøet. Er det noen som husker hvor Stabekk rant, eller hvor bekken gjennom Bekkestua gikk? En endring av Markagrensen er heller ikke aktuelt fra NiBs side.

Vi støtter fullt ut en forlengelse av banen til Rykkinn. Planer og bevilgninger til denne forlengelsen må komme på plass allerede før banen er ferdig til Kolsås i 2014. En bane av metrostandard er fremtidsrettet og til beste for miljøet. NiB etterspør derfor en konsekvensutredning av en eller flere alternative traseér for en videre forlengelse til Sandvika. Målet er å få mest mulig trafikk over på offentlig kommunikasjon.  Alle stoppesteder må ha innfartsparkering.

Fremtidig boligutbygging må skje i form av fortetting langs togets, T-banens og trikkens knutepunkter. En skånsom fortetting i villastrøk vil forekomme, men med kommunens ambisjoner om kravet til tomtestørrelse for eneboliger vil dette ikke gå ut over ønsket om en hovedsakelig grønn og landlig kommune.

Bjørg Petra Brekke                                                     Bo Wingård

Leder av Naturvernforbundet i Bærum (NiB)        Styremedlem  NiB

Oppdatert 2011.03.13.