NOA finner rødlistede arter ved Stryken

NOA har vært på artsjakt ved Stryken der svært gammel skog skal flatehogges. NOA fant stor tetthet av rødlistede arter. Hogsten skal foregå langs Hompeløypa, en svært mye brukt og spennede skuterløype.

NOA har vært på artsjakt ved Stryken der gammel skog skal flatehogges. Mye av skogen er alderbestemt fra 130 til 180 år og enkelttrær kan være eldre enn dette.

Rødlistede arter
Tross en tidlig vår ligger snøen fremdeles i Marka. Ved Stryken var de fleste av stokkene som ligger tettest til bakken dekket av snø. Ofte er det slike stokker som er mest interessante for artsfunn. Likevel fant NOA arten rynkeskinn, i tillegg til hengelavartene gubbeskjegg og sprikeskjegg. Artene er ikke blant de mest sjeldne, men de er rødlistede og klassifisert som nær truet (NT). Funnet av artene indikerer et gammelt og verdifullt skogsmiljø, men fordi den aktuelle skogen står tørt og derfor utvikler seg langsomt (er lavproduktiv), er det usikkert om de mest skjeldne artene finnes der ennå. Skogbruket er etter skogbrukets egendefinerte miljøstandard ikke pålagt å skjerme nær truede arter.

Likevel skal skog med stor tetthet av nær truede arter hensyntas spesielt, og NOA har spilt inn dette til kommunens saksbehandling. NOA har også bedt om plukkhogst og at det tas hensyn til særegne biotoper langs Gjerdingselva.

Hogst langs Hompeløypa
Skogen som skal hogges ligger delvis langs Hompeløypa, en spennende og mye brukt skuterkjørt skiløype. NOA har bedt kommunen om kun å godkjenne en forsiktig plukkhogst langs løypa (kun ta ut enkelte store trær).

Artsjakt
NOA takker for en hyggelig artsjakt. NOAs artsjakter tar utgangspunkt i hogstmeldinger fra Oslomarkas kommuner. NOA velger ut interessante naturskoger som skal flatehogges, og så drar vi på befaring og leter etter rødlistede arter. Dersom du vil delta i denne spennende artsjakten, så ta kontakt med NOA på skogsaker@noa.no. Du behøver ikke vite noe om skogbiologi! Les mer her.