NOA har påklaget godkjenning av vei til Gyrihaugen

Ringerike kommune har godkjent Forsvarsbyggs planer om å bygge adkomstvei til nytt forsvarsanlegg på Gyrihaugen, uten reguleringsplan og høringsprosess. NOA mener dette strider mot markaloven og har påklaget kommunens vedtak.

Ringerike kommune, ved hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning, vedtok 7. juni å gi dispensasjon fra markalovens byggeforbud for bygging av ny vei til toppen av Gyrihaugen.

Veien vil gå gjennom verdifull gammelskog og vil på sin vei mot toppen kreve sikringstiltak og fjerning av vegetasjon i den bratte østskråningen, passere den karakteristiske kløfta, for til slutt å følge de åpne svabergene langs skiløypa til topps.

Kommunens vedtak setter enkelte vilkår for veiutbyggingen, men vilkårene er mildere enn det som er forutsatt av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Viktigst for NOA er likevel forbigåelsen av markalovens ufravikelige krav til utarbeidelse av reguleringsplan, jf. § 15, 2.ledd, 2. punktum. Kommunen har, i strid med denne bestemmelse, meddelt NOA at detaljregulering ikke vil bli gjennomført.

Veien vil uansett utforming medføre et betydelig inngrep i et verdifullt område for natur og friluftsliv. Dessverre ser det ikke ut til å være noen vei utenom ny adkomstvei, men gjennom en reguleringsprosess kan NOA, markaorganisasjoner og andre parter i saken uttale seg og medvirke til hvordan veien utformes.

Les mer her:

NOAs klage til Ringerike kommune, 9.9.2021

Ringerike kommunes brev til Forsvarsbygg, 16.6.2021

Statsforvalteren i Oslo og Vikens vurdering av vei til Gyrihaugen, 11.5.2021

Kart over veitraseen

Rapport om naturverdiene i området, utarbeidet av Biofokus

Flere saksdokumenter er tilgjengelig via Ringerike kommunes innsynsløsning, hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 7. juni 2021, sak 43/21: https://innsyn.ringerike.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013037050&

Illustrasjonsfoto: Utsikt fra Gyrihaugen mot Migartjern og Tyrifjorden. Utsikten på bildet påvirkes ikke av den nye veien. Foto: NOA.