NOA klager på flatehogst i Ringerike kommune

Hogst i kantsone ved Dælihøggbekken. Foto: Håkon Eide Gundersen

21.februar 2023 klaget NOA på godkjent flatehogst på Krokskogen. Området er allerede avskoget i stor grad og nye hogstflater vil utgjøre en vesentlig ulempe for landskapsverdiene . Det er i tillegg søkt om dispensasjon fra vannressursloven til hogst av kantsonen langs Dælihøggbekken. Kantsonene langs elver og bekker har en svært viktig økologisk funksjon, samtidig er de et vern mot erosjon. Derfor vil flatehogst her medføre vesentlige ulemper for naturmiljøet.

Hogsten ble godkjent 03.02.2023, dispensasjon fra vannressursloven ble gitt 21.02.2023. Hogsten er allerede i gang.