NOA krever at innspill om markas natur- og opplevelsesverdier kan gis før hogst godkjennes

All hogst i marka må søkes om og godkjennes av markakommunenes landbrukskontorer, men det finnes ingen samlet oversikt over søknader og vedtak. NOA krever en bedre prosess som sikrer at markaorganisasjonene og allmennheten kan gi innspill om viktige natur- og opplevelsesverdier – FØR kommunen fatter vedtak og hogsten starter.

NOA sendte 7. juli brev til Landbruksdirektoratet der vi dokumenterer hvordan dagens forvaltningsprosess for hogst i marka kan medføre at skog med store natur-, opplevelses- og friluftslivsverdier hogges før markaorganisasjonene har fått vite om at hogstene er godkjent.

Landbruksdirektoratet la i sitt svar 29. august vekt på at kommunene har ansvar for å offentliggjøre søknader og vedtak om hogst i sine postlister.

NOA mener Landbruksdirektoratets svar ikke besvarer problemet. Selv om søknader og vedtak om hogst er tilgjengelig i postlistene, sikrer ikke dette at vedtak er offentliggjort før hogst er igangsatt. Når en søknad om hogst er godkjent, kan hogst startes samme dag. Landbruksdirektoratets svar betyr at organsisasjonene må følge med i 12 kommunale postlister fra dag til dag for å fange opp nye søknader/vedtak.

NOA har derfor 20. september påklaget Landbruksdirektoratets avgjørelse til Landbruks- og matdepartementet.

NRK Radio gir en god beskrivelse av problemstillingen i sin nyhetssending 21. september.

Les mer her:

NOAs brev til Landbruksdirektoratet 7. juli

Vedlegg til brevet 7. juli (dokumentasjon på svakhetene ved gjeldende forvaltningsprosess)

Landbruksdirektoratets svar 29. august

NOAs klage til Landbruks- og matdepartementet 20. september