NOA krever bevaring av Ekebergskogens kvaliteter

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har avgitt høringsuttalelse om forslaget til skulptur- og kulturminnepark i Ekebergskogen. Forslaget, som tilsynelatende skal ivareta områdets naturverdier, er i realiteten et gedigent prosjekt for nedbygging, parkifisering og urbanisering, uttaler NOA. Ekebergskogen er en av de aller siste litt større områdene med naturpreg innen byggesonen. Les høringsuttalelsen og se bilder fra området.

Gondolbane med service-senter, paviljong med utsiktsterrasse og en kunstig dam er blant hovedingrediensene i forslaget til skulpturpark. En rekke nye veier med belysning skal etableres, «siktlinjer» skal hogges og vedlikeholdes og inntil 100 skulpturer skal utplasseres i området.

Sammendrag fra høringsuttalelsen:

NOAs visjon for Ekebergområdet er sammenfallende med viktige forutsetninger i det fastsatte planprogrammet: Områdets enestående natur skal sikres, og det skal legges til rette for at allmennhetens muligheter for rekreasjon og friluftsaktiviteter ivaretas og videreutvikles.

At Ekebergskråningen beholdes som et verdifullt grunntrekk i bylandskapet, og at Oslo beholder en viktig ”vegg” i den grønne innrammingen av byen er også vesentlig for NOA.

Planområdet er i dag et meget viktig område for friluftsliv og naturopplevelse, og dets betydning vil øke når utbyggingene i Bjørvika og Lodalen står ferdige. Allmennhetens adgang til friluftsliv og naturopplevelse er etter NOAs syn områdets aller viktigste kvalitet, og måsikres gjennom planarbeidet.

NOA motsetter seg etablering av Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg på det framlagte grunnlaget. NOA mener at tiltakets konsekvenser ikke er tilfredsstillende utredet, verken etter planprogrammets pålegg eller etter reglene i naturmangfoldloven (§7).

  • Områdets naturverdier er ikke tilstrekkelig registrert eller ivaretatt i planskissen
  • Det er ikke samsvar mellom uttrykte målsettinger og foreslåtte tiltak

  • Områdets bruk til friluftsliv er misvisende framstilt

  • Konsekvensene er gjennomgående alt for positivt vurdert

  • Det er ikke utredet andre plasseringer i byen, innenfor Ekebergområdet, eller innenfor planforslagets avgrensning. Det er heller ikke framlagt alternativer vedr. omfang og utpassering av skulpturer og andre tiltak.

NOA krever ytterligere utredninger av verdier og konsekvenser, utarbeidelse av alternative plasseringer og utforminger av en skulpturpark, og foreslår en rekke endringer i reguleringsbestemmelsene til foreliggende planskisse.

Les mer

NOAs høringsuttalelse om Ekebergskråningen


Foto: Alle bilder: Marit Bache